Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Sirkulasjonspumper - spesifikke krav

Økodesigndirektivet definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivet og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet).
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, den spesifikke energieffektivitetsindeksen (EEI) for den oppgitte sirkulasjonspumpen, referanseverdien for effektivitet, opplysninger om demontering, resirkulering og disponering ved kassering, osv. (jf. § 27 i den norske økodesignforskriften, og vedlegg 1 punkt 2 til forordning 622/2012).

Produkter som ikke tilfredsstiller kravene til miljøvennlig utforming, kan ikke CE-merkes, og er ikke lovlig omsatt i EU eller EØS.

Produkter som er dekket av kravene

I forordningen fastsettes det krav til miljøvennlig utforming ved omsetning av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks.

En sirkulasjonspumpe er definert som en roterende pumpe, som har en hydraulisk merkeeffekt på mellom 1 W og 2 500 W, og er konstruert  for bruk i varmeanlegg eller i sekundærkretser i kjøleanlegg. Forordningen omfatter også de sirkulasjonspumpene som er særlig utformet for primærkretser i solvarmesystemer, og for varmepumper.

Produkter som er unntatt kravene

Kravene til miljøvennlig utforming gjelder ikke for:

 • sirkulasjonspumper for drikkevann, unntatt når det gjelder kravene til produktopplysninger angitt i forordningen
 • produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i omsetning innen 1. januar 2020 som erstatning for identiske
  produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i omsetning innen 1. august 2015. Erstatningsproduktet eller emballasjen må klart angi hvilket produkt eller hvilke produkter det er beregnet på

Krav til økodesign

De mekaniske kravene til samsvar med økodesign for sirkulasjonspumper skal brukes i henhold til følgende tidsskjema:

 1. Fra 1. januar 2013:

Frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks, med unntak av dem som er særlig utformet for primærkretser i solvarmesystemer og for varmepumper, må ha en energieffektivitetsindeks (EEI) på ikke mer enn 0,27.

 1. Fra 1. august 2015:

Frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks må ha en energieffektivitetsindeks (EEI) på ikke mer enn 0,23.

Energieffektivitetsindeksen EEI blir målt og beregnet etter de europeiske standardseriene EN 16297-1, -2 og -3, som baserer alle måledetaljer på ISO 9906.

Produktinformasjon:

Noe av informasjonen som kreves i den tekniske dokumentasjonen, skal også gis på andre måter. Dette gjelder følgende informasjon:

 1. Energieffektivitetsindeksen for frittstående sirkulasjonspumper skal angis på merkeskiltet
  og produktemballasjen til de frittstående sirkulasjonspumpene og produktintegrerte sirkulasjonspumpene på følgende måte: «EEI ≤ 0,[xx]».
 2. Følgende opplysning skal gis på frittstående sirkulasjonspumper og på produktintegrerte sirkulasjonspumper: «Referanseverdien for de mest effektive sirkulasjonspumpene er EEI ≤ 0,20».
 3. For sirkulasjonspumper for drikkevann skal følgende opplysning angis på emballasjen og i dokumentasjonen: «Denne sirkulasjonspumpen skal bare brukes til drikkevann».
 4. For produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i omsetning innen 1. januar 2020 som erstatning for identiske produktintegrerte sirkulasjonspumper som bringes i omsetning innen 1. august 2015, skal det angis tydelig på erstatningsproduktet eller dets emballasje hvilket produkt eller hvilke produkter det er beregnet på.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 641/2009, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 622/2012, engelsk / norsk (uo) (Ø)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Sirkulasjonspumper - engelsk /