Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 65/2014). Se veiledning i høyre kolonne.
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde beregningene som er skissert i vedlegg II til økodesignforordningen 66/2014.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 65/2014).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 65/2014).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 65/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 4 og vedlegg VII til forordning om energimerking 65/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Økodesignforordningen omfatter elektriske og gassfyrte stekeovner, elektriske og gassfyrte komfyrtopper og avtrekkshetter. Ordningen med energimerking omfatter bare stekeovner og avtrekkshetter.

Avtrekkshetter som faller innenfor virkeområdet, er apparater som skal samle forurenset luft fra over eller i tilknytning til en komfyr, komfyrtopp eller lignende. En avtrekkshette blir definert som et apparat drevet av en motor, som avtrekkshetten kontrollerer. 

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Forordningene gjelder ikke for apparater som bruker andre energikilder enn elektrisitet eller gass.

Stekeovner og komfyrtopper

Små, bærbare varmelagringsovner, stekeovner primært oppvarmet med damp, og stekeovner uten temperaturkontroll er unntatt. Videre faller ikke apparater med mikrobølger, dekkede gassbrennere i komfyrtopper og utstyr for utendørs matlaging innenfor virkeområdet. 

Avtrekkshetter

Avtrekkshetter som er utformet utelukkende for resirkulering, og som ikke har en intern avtrekkskanal, er unntatt fra forordningen.

Krav til økodesign

Krav til energieffektivitet for stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter

Kravene til energieffektivitet blir implementert i 3 trinn som følger:

Ytterligere krav for avtrekkshetter

I tillegg til kravene til energieffektivitet, inneholder økodesignforordningen for avtrekkshetter også krav med hensyn til:

 • Fluiddynamisk effektivitet (i 3 trinn fra 20. februar 2015, 2017 og 2019)
 • Gjennomsnittlig belysning i belysningssystem
 • Effektforbruk i avslått tilstand og hviletilstand (se nedenfor)
 • Strømsparingsfunksjon
 • Automatisk reduksjon av luftstrømmen

Kravene fremgår av forordning 66/2014 vedlegg I punkt 1.3.

Kravene til hviletilstand for avtrekkshetter er i tråd med kravet i den horisontale forordningen om hviletilstand (EC) nr. 1275/2008, men implementert senere.

Strømsparingsfunksjonen må sette avtrekkshetten i hviletilstand eller avslått tilstand (eller en lignende tilstand) på kortest mulig tid når avtrekkshetten ikke utfører sin hovedfunksjon.

Krav til energimerking

Stekeovner

Elektriske og gassfyrte stekeovner til husholdningsbruk har energietiketter med en skala fra A+++ til D.

Avtrekkshetter

Avtrekkshetter har energieffektivitetsklasser fra A til G eller A+ til F. Skalaen vil bli justert de kommende årene slik at den også omfatter A++ and A+++.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 66/2014, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 65/2014, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert to sett med retningslinjer om økodesignforordningen for stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter:

- En produsentveiledning for matlagingsapparater som beskriver hovedelementene i forordningene om økodesign og energimerking

- En forbrukerveiledning om energimerking av stekeovner og avtrekkshetter.

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Stekeovner - engelsk /
Koketopper - engelsk /
Kjøkkenhetter - engelsk /