Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Varmeovner for el, gass og flytende brensler - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 2015/1186).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parameterne som er skissert i vedleggene til økodesignforordningen 1188/2015
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

 • lokale romoppvarmingsprodukter med en varmeytelse ≤ 50 kW, og som fyres direkte med elektrisitet eller flytende/gassformig brensel
 • Kommersielle strålevarmearmaturer med brennflate eller rør med varmeytelse ≤ 120 kW, og som fyres med flytende/gassformig brensel

Gruppen med elektriske produkter til lokal romoppvarming omfatter:

 • transportabelt elektrisk produkt til lokal romoppvarming
 • fastmontert elektrisk produkt til lokal romoppvarming
 • elektrisk akkumulerende produkt til lokal romoppvarming
 • elektrisk gulvvarmeprodukt til lokal romoppvarming
 • elektrisk strålevarmer til lokal romoppvarming
 • elektrisk glødevarmer til lokal romoppvarming

Gruppen med produkter til romoppvarming som fyres med flytende/gassformig brensel, omfatter ulike typer lokale romoppvarmingsprodukter, herunder produkter til oppvarming uten avtrekk, som slipper forbrenningsproduktene ut på bruksstedet.

Elektriske lokale romoppvarmingsprodukter og kommersielle lokale romoppvarmingsprodukter faller ikke inn under virkeområdet når det gjelder energimerking.

 

Produkter som er unntatt fra kravene

 • Lokale romoppvarmingsprodukter beregnet utelukkende til utendørs bruk
 • Lokale romoppvarmingsprodukter som er beregnet til andre formål enn innendørs romoppvarming for å nå og opprettholde en viss termisk komfort for personer ved hjelp av konveksjons- eller strålevarme
 • Lokale romoppvarmingsprodukter hvor den direkte varmeytelsen ved nominell varmeytelse er mindre enn 6 % av den direkte og indirekte varmeytelsen tilsammen
 • Saunaovner
 • Elektriske underenheter som mottar styringssignaler fra en hovedsentral
 • Produkter til oppvarming av luft (såkalt ’Air heating products’)

Varmepumper/klimaanlegg faller også utenfor virkeområdet. Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012 stiller økodesignkrav og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 stiller krav til energimerking for klimaanlegg for rom.

En annen forordning (kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1185) stiller økodesignkrav til lokale romoppvarmingsprodukter som fyres med fast brensel. Disse lokale romoppvarmingsproduktene omfattes også av kravene til energimerking i henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1186.

Krav til økodesign

Kravene til energieffektivitet gjelder fra januar 2018.

Legg merke til at selv om omdannelsen av elektrisk energi til varme er nesten 100 % effektiv, er de elektriske lokale romoppvarmingsproduktene bare tildelt virkningsgrader litt under 40 %. Elektriske varmekilder kan maksimalt oppnå en energieffektivitet på 40 % pga. en innregnet primærenergifaktor for el på 2,5 i EU.

For følgende produkter må emballasjen, bruksanvisningen og fritt tilgjengelige nettsider fra produsenten forsynes med en advarsel:

 • Lokale drivstoffdrevne romoppvarmingsprodukter uten fast forbindelse til avtrekk: Dette produkt er ikke egnet til bruk som primær oppvarmingskilde
 • Transportable elektriske romoppvarmingsprodukter: Dette produkt er kun egnet til godt isolerte rom eller til tilfeldig bruk

Krav til energimerking

Kravene til energimerking gjelder fra januar 2018.

Energieffektivitetsklassene går fra A++ til G på klasseskalaen.

 

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

EUs forordninger

Forordning 2015/1188, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 2015/1186, engelsk / norsk (uo (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert retningslinjer som oppsummerer kravene og gir svar på spørsmålene som oftest blir stilt på dette produktområdet (FAQ).