Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Varmeovner for fast brensel- spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 2015/1186).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parametrene som er skissert i vedleggene til økodesignforordningen 2015/1188.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking
 • 2015/1186).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 2015/1186).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

I tilfeller hvor sluttbrukeren ikke kan forvente å se produktene utstilt, må forhandleren likevel forsyne sluttbrukeren med spesifikk informasjon i en spesifikk rekkefølge (jf. vedlegg VI til forordningen om energimerking 2015/1186).

Produkter som er dekket av kravene

Produktene som faller innenfor virkeområdet, er fastbrenselovner til lokal romoppvarming med en nytteeffekt på opptil 50 kW, inkludert vedovner, peiser og pelletsovner.

En annen forordning (kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1188) stiller krav til økodesign for lokale elektriske romoppvarmingsprodukter og lokale romoppvarmingsprodukter som fyres med el, gass eller flytende brensler. Med unntak for lokale elektriske romoppvarmingsprodukter, omfattes disse lokale romoppvarmingsproduktene også av kravene til energimerking i henhold til delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1186.

Produkter som ikke er dekket av kravene

Følgende produkter faller utenfor forordningenes virkeområde:

 • Lokale romoppvarmingsprodukter beregnet utelukkende til utendørs bruk
 • Ildsteder som kun er beregnet til å brenne biomasse som ikke er basert på trevirke
 • Saunaovner
 • Lokale fastbrenselovner til lokal romoppvarming som er beregnet til å bli satt sammen på bruksstedet, og som ikke består av komponenter eller deler fra kun én enkelt leverandør (Merk: Dette unntaket retter seg i første rekke mot kakkelovner eller peisinnsatser bygget etter mål fra bruksstedet).

Produkter til oppvarming av luft (såkalte ’Air heating products’) er også utenfor forordningenes virkeområde.

 

Krav til økodesign

Kravene til energieffektivitet  gjelder fra januar 2022.

Siden denne forordningen ble vedtatt i 2015, har fastbrenselovner til lokal romoppvarming som selges i Norge, i stor grad tilfredsstilt minstekravene til økodesign, som gjelder fra 2022.

Norge har hatt høye utslippsstandarder i mange år. Derfor vil de fleste ovner som samsvar med NS3058, også samsvare med økodesignkravene når det gjelder utslipp. Strenge men rettferdige krav til energieffektivitet medfører at gjenværende restvarme i røykgassen er tilstrekkelig til at pipene fungerer godt. Ovner som samsvarer med kravene som finnes i den frivillige nordiske merkeordningen, Svanen, er i tråd med kravene som kommer til økodesign.

 

Krav til energimerking

Kravene til energimerking  gjelder fra januar 2018.

Når det gjelder energimerking, har biomassebaserte lokale romoppvarmingsprodukter uniform ytelse for energieffektivitet. Derfor vil de bare finnes i noen få klasser på skalaen A++ til G.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 2015/1185, engelsk / norsk (uoffisiell) (Ø)
Forordning 2015/1186, engelsk / norsk (uoffisiell) (E)

Partikkelutslipp fra vedfyrte ovner