Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Varmtvannsberedere, beholdere og pakker - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 812/2013).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parameterne som er skissert i vedlegg III punkt 6 og beregningene skissert i vedlegg IV punkt 2 til økodesignforordning 814/2013.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 812/2013).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 812/2013).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 10 i endring av forordning om energimerking 518/2014)

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 10 i endring av forordning 518/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Det er også forhandlerens ansvar å vise energietiketten og produktdatabladet behørlig utfylt for en pakke med varmtvannsbereder og solvarmeinnretning  (jf. artikkel 4 i forordningen om energimerking 812/2013).


Ansvar pålagt installatører

Når installatøren opptrer som forhandler, kan ikke sluttbrukeren forvente å se produktene utstilt. I dette tilfellet må installatøren likevel forsyne sluttbrukeren med spesifikk informasjon i en spesifikk rekkefølge (jf. vedlegg VI til forordningen om energimerking 811/2013).

To brosjyrer fra det danske energibyrået (Energistyrelsen) beskriver hvilken informasjon som må gis til sluttbrukeren om produktene som faller inn under virkeområdet: 
- Slik overholder du de nye opplysningskravene når du selger varmeanlegg
- Slik overholder du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg
Se lenker til brosjyrene i høyremenyen.

Produkter som er dekket av kravene

Kravene til miljøvennlig utforming og energimerking omfatter varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere. I tillegg er det satt krav til energimerking for pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretning.

Det skilles mellom varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere. Varmtvannsberederen genererer og overfører varme for å gi varmt drikkevann eller sanitærvann, og omfatter en varmegenerator som bruker elektrisitet, olje eller gass til å generere varme. Varmtvannsbeholderen er en beholder for lagring av varmt vann for direkte bruk og/eller for romoppvarming. Varmtvannsbeholderen er ikke utstyrt med noen varmegenerator, unntatt muligens en eller flere reserve varmekolber.

Standarder og overgangsmetoder for målinger og beregning

Europakommisjonen har publisert en såkalt kommunikasjonsmeddelelse med metoder for måling og beregning for produktene som faller inn under virkeområdet (2014/C 207/03).

Krav til økodesign

Kravene til miljøvennlig utforming blir implementert som følger:

For varmtvannsberedere vil kravene til energieffektivitet bli mer ambisiøse i 2017 og 2018, noe som muligens vil stenge enkelte produkter ute fra markedet.

Krav til energimerking

Etiketten for varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere blir introdusert i to trinn:
Fra 26. september 2015 kreves det en energietikett med energiklasser fra A til G.
Fra 26. september 2017 kreves det en etikett med energiklasser fra A+ til F.

Energietiketten for pakker inneholder energiklassene A+++ til F, og kreves fra 26. september 2015.

Energietikettene bruker en rekke ikoner for å beskrive de ulike funksjonalitetene eller driftsmulighetene. En brosjyre fra det danske energibyrået (Energistyrelsen) beskriver betydningen av ikonene på energietikettene: "Hvordan skal energietikettene leses? – en forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg". (Se lenke til høyre kolonne).

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

Forordninger

Forordning 814/2013, engelsk / norsk (uo) (Ø)
Forordning 812/2013, engelsk / norsk (uo) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Retningslinjer fra Europakommisjonen

Europakommisjonen har publisert retningslinjer som oppsummerer kravene og gir svar på spørsmålene som oftest blir stilt på dette produktområdet (FAQ).

Brosjyrer

Disse to brosjyrene beskriver hvilken informasjon som må gis til sluttbrukeren for produktene som faller inn under virkeområdet 

Slik overholder du de nye opplysningskravene når du selger varmeanlegg

Slik overholder du lovkravene når du leverer inn et tilbud på et varmeanlegg

 

Brosjyrer

Brosjyre med forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg

- Hvordan skal energietikettene leses?

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Elektriske vannvarmere og varmepumpevannvarmere
engelsk /

Varmtvannsbeholdere
engelsk /

Pakker med vannvarmer og solvarmeinnretning
engelsk /