Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Vaskemaskiner - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 1061/2010).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde beregningene som er skissert i vedlegg II til økodesignforordningen 1015/2010.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1061/2010).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1061/2010).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 og vedlegg III til 518/2014).

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 og vedlegg III til forordning om energimerking 518/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

Produkter som er dekket av kravene

Forordningene om miljøvennlig utforming og energimerking omfatter begge elektriske nettilkoblede husholdningsvaskemaskiner, også de som kan drives på batterier. Husholdningsvaskemaskiner som selges til ikke-husholdninger, og innbygningsapparater faller også innenfor virkeområdet.

Produkter som faller utenfor virkeområdet

Forordningene omfatter ikke kombinerte vaskemaskiner/tørketromler eller maskiner uten sentrifuge.

Krav til økodesign

Vaske- og energieffektivitet og vannforbruk

Økodesignforordningen ble implementert i 2011. For vaskemaskiner med en nominell kapasitet høyere enn 3 kg, fjernet forordningen alle maskiner med en vaskeeffektivitet lik eller lavere enn 1,03 fra markedet (tilsvarende grensen for vaskeeffektivitetsklasse A i det foregående energimerkingsdirektivet for vaskemaskiner).

Kravene til energieffektivitet (for maskiner med en nominell kapasitet høyere enn 4 kg) og vannforbruk ble skjerpet i 2013.

Standard bomullsprogrammer

Standard bomullsprogrammer ved 60 °C og 40 °C må benyttes for å beregne energiforbruket og andre parametere. Disse programmene skal være tydelig markert på programvalginnretningen på vaskemaskinen eller på maskinens display.

20 ºC –vaskeprogram

Forordningen krever at husholdningsvaskemaskiner skal tilby 20 ºC –vaskeprogram. Dette programmet skal være lett å identifisere på programvalginnretningen på vaskemaskinen eller på maskinens display.

Informasjon i bruksanvisningen

Bruksanvisningen levert av produsenten må inneholde følgende informasjon:

 • At standard 60 ºC- og standard 40 ºC-bomullsprogrammene, omtalt som standard 60 ºC bomullsprogram og standard 40 ºC bomullsprogram, er passende til å vaske normalt tilsmusset bomullsvask og at disse er de mest effektive programmene med hensyn til kombinasjonen av energi- og vannbruk for vask av den type bomullsvask. I tillegg skal bruksanvisningen gi en indikasjon om at den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den deklarerte vasketemperaturen.
 • Effektbehov ved av- og på-modus
 • Indikativ informasjon om programtid, restfukt, energi- og vannbruk for hovedprogrammene ved full og delvis full maskin
 • Anbefalt vaskemiddel til bruk ved de ulike vasketemperaturene

Krav til energimerking

Husholdningsvaskemaskiner skal være merket med en skala for energieffektivitetsklasser fra A +++ til D.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

EUs forordninger

Forordning 1015/2010, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1061/2010, engelsk / norsk (ou) (E)

(uo står for uoffisiell oversettelse)

Veiledning til utforming av teknisk dokumentasjon

Generell veiledning - engelsk /

Husholdningsoppvaskmaskiner - engelsk /

Basisetikett for kombinerte vaske-/tørkemaskiner

Kombinert vask/tørk skal fortsatt bruke basisetikett + E-info som leveres fra produsent.

Basisetikett finnes her.