Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 15.01.2016 , sist oppdatert 05.03.2019

Ventilasjonsaggregater - spesifikke krav

Direktivene om økodesign og energimerking definerer det generelle ansvaret og handlingene som alle markedsaktører må gjennomføre for å sikre samsvar. Markedsaktørene må ta hensyn til både ansvaret i direktivene og i produktforordningene, som stiller mer produktspesifikke og detaljerte krav til de enkelte produktene.

Ansvar pålagt produsent/leverandør/importør

 • Samsvarserklæring utfylt og arkivert i 10 år med informasjon om produsent, modell, relevante forordninger, harmoniserte standarder og underskrift (jf. § 7 i den norske økodesignforskriften).
 • Samsvarsvurdering hvor man enten beskriver rutiner for internkontroll (vedlegg IV), eller rutiner for kvalitetsledelse (vedlegg V) til økodesigndirektivet 2009/125/EC. (Vedleggene står bare gjengitt i EU-direktivet)
 • Teknisk dokumentasjon som inneholder en produktbeskrivelse, energiforbruk, energieffektivitetsindeks, beregninger, testrapporter og henvisninger til teststandarder, osv. (jf. § 9 i den norske energimerkeforskriften for produkter og vedlegg V til forordningen for energimerking 1254/2014).
  • Med hensyn til samsvarserklæringen, må den tekniske dokumentasjonen også inneholde parameterne som er skissert i vedlegg IV (ventilasjonsaggregater for boliger) og vedlegg V (ventilasjonsaggregater til «ikke-boligformål») til økodesignforordning 1253/2014.
 • Energietikett levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1254/2014).
 • Produktdatablad levert med produktet (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1254/2014).
 • Elektroniske versjoner av etiketten og produktdatabladet som er gjort tilgjengelig for forhandlere (jf. artikkel 3 i forordning om energimerking 1254/2014)

Ansvar pålagt forhandlere

 • Vise etiketten ordentlig, på en synlig og leselig måte på produktet på salgsstedet (jf. § 9 og 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Forsyne produktet med produktdatabladet når det blir solgt til en sluttbruker (jf. § 10 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Reklame som inneholder pris eller teknisk informasjon, må også ta med energiklassen til produktet (jf. § 7 i den norske energimerkeforskriften for produkter).
 • Nettsalg osv., der sluttbrukeren ikke ser produktet utstilt, krever at energietiketten og produktdatabladet blir vist på skjermen i nærheten av prisen på produktet (jf. artikkel 3 i endring av forordning om energimerking 1254/2014).
   • Energietiketten og produktdatabladet kan vises ved hjelp av nestet skjermvisning, som inkluderer en lenke til etiketten eller databladet. I så fall gjelder disse retningslinjene:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til etiketten, må ha ett av de to formatene nedenfor:
    • Bildet som brukes til å få tilgang til produktdatabladet, må klart angi: «Produktdatablad»

I tilfeller der sluttbrukeren ikke kan forvente å se produktene utstilt, må installatøren likevel forsyne sluttbrukeren med spesifikk informasjon i en spesifikk rekkefølge (jf. vedlegg VI til forordningen om energimerking 1254/2014).

Produkter som er dekket av kravene

Økodesignkravene omfatter ventilasjonsaggregater generelt, men skiller mellom:

 • Ventilasjonsaggregater for boliger (maksimal strømningsmengde ≤ 1 000 m3/t)
 • Ventilasjonsaggregater til «ikke-boligformål» (maksimal strømningsmengde ≤ 250 m3/t)

For maksimal strømningsmengde i området 250–1 000 m3/t, er det en overlapp der produsenten må ta et valg og angi hvilken type, bolig eller ikke-bolig, ventilasjonsaggregatet er. Kravene til energimerking omfatter bare ventilasjonsaggregater for boliger.

I praksis kan et ventilasjonsaggregat for ikke-boliger brukes til en bolig, og omvendt.

Økodesignforordningen skiller også mellom:

 • Toveisventilasjonsaggregater slik som balanserte aggregater (to luftstrømmer)
 • Enveisventilasjonsaggregater slik som utsugingsaggregater eller innblåsingsaggregater (én luftstrøm)

Økodesignkravene, med unntak for informasjonskravene, omfatter ikke ventilasjonsaggregater med en tilført elektrisk effekt på under 30 W per luftstrøm. For et toveisventilasjonsaggregat, tilsvarer dette mindre enn 60 W samlet (målt ved maksimal strømningsmengde). Forordningen om energimerking har et utvidet omfang sammenlignet med økodesignforordningen. Det innebærer at toveisventilasjonsaggregater, selv med en tilført elektrisk effekt på under 30 W per luftstrøm, ikke er unntatt fra energimerkingen.

Produkter som er unntatt fra kravene

Kravene til energimerking omfatter ikke enveisventilasjonsaggregater med en tilført elektrisk effekt på under 30 W. Disse relativt små ventilasjonsaggregatene fungerer primært periodisk og har bare tilleggsfunksjoner, f.eks på bad.

Andre produkter som faller utenfor virkeområdet:

 • Vifter som omfattes av forordning 327/2011
 • Avtrekksvifter som omfattes av forordningene 65/2014 og 66/2014
 • Ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning basert på varmepumpe, og enkelte aggregater med flere funksjoner, som f.eks. romoppvarming
 • Ventilasjonsaggregater for spesifikke driftsforhold, se artikkel 1 i 1253/2014 og 1254/2014 for nærmere informasjon

Krav til økodesign

Økodesignkravene blir introdusert 1. januar 2016, og blir skjerpet 1. januar 2018.

Ventilasjonsaggregater for boliger:

Det er stilt krav til:

 • spesifikk energibruk (SEC-verdien), som omfatter en rekke egenskaper ved ventilasjonsaggregatet, som f.eks. målt spesifikk tilført elektrisk effekt (SPI) og temperaturvirkningsgrad, samt parametere som gjenspeiler typen, type motordrift og styringssystem.
 • lydeffektnivået for kanalmonterte og ikke-kanalmonterte aggregater

I tillegg slår kravene fast at:

 • alle ventilasjonsaggregater skal være utstyrt med et flertrinnsdrev eller trinnløs regulering
 • alle toveisventilasjonsaggregater skal ha en en termisk bypass

Fra 1. januar 2018 skal alle ventilasjonsaggregater med filter ha et visuelt advarselssignal, som tennes, når filteret skal skiftes.

Ventilasjonsaggregater til andre bygg:

Det er stilt krav til:

 • maksimal intern spesifikk vifteeffekt (for toveisventilasjonsaggregater og enveisventilasjonsaggregater som skal brukes med et filter)
 • minste viftehastighet (for enveisventilasjonsaggregater )

I tillegg slår kravene fast at:

 • alle ventilasjonsaggregater skal være utstyrt med et flertrinnsdrev eller trinnløs regulering
 • alle toveisventilasjonsaggregater skal ha varmegjenvinner
 • varmegjenvinneren må tilfredsstille kravene til temperaturvirkningsgrad
 • alle varmegjenvinnere skal ha en en termisk bypass

Fra 1. januar 2018 skal ventilasjonsaggregater med filter være ustyrt med et visuelt advarselssignal eller en alarm i kontrollsystemet hvis trykkfallet over filteret er større enn det som er tillatt.

Krav til energimerking

Ventilasjonsaggregater for boliger skal ha en EU-energietikett med en skala fra A+ til G fra 1. januar 2016.

Kontaktinformasjon

Regelverksutvikling: 
Fungerende seksjonssjef Christine Birkeland,
Tlf: 22 95 98 76

Tilsyn:
Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll,
Tlf: 22 95 94 50

Send spørsmål til NVE

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)

EUs forordninger

Forordning 1253/2014, engelsk / norsk (Ø)
Forordning 1254/2014, engelsk / norsk (E)

Retningslinjer fra Europakommisjonen