Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 02.08.2016

Prisopplysning, markedsføring og fakturering

Elsertifikatforskriften stiller krav til kraftleverandørens prisopplysning, markedsføring og informasjon overfor sluttbrukere.

Bestemmelsen omfatter alle typer kontrakter – både for husholdnings- og næringskunder - og innebærer følgende:

  • For variable kontrakter, det vil si kontrakter hvor prisen er varierende, men ikke direkte knyttet til spotprisen i elspotmarkedet, skal elsertifikatkostnaden inngå i det forbruksavhengige leddet.

 

  • For fastpriskontrakter, det vil si kontrakter hvor prisen er avtalt på forhånd for en avtalt periode, skal elsertifikatkostnaden inngå i det forbruksavhengige leddet. Dette betyr at kraftleverandøren ikke kan justere kostnaden til elsertifikater underveis i avtaleperioden, siden kundens samlede kostnad skal være kjent på det tidspunktet avtalen inngås.

 

  • For spotpriskontrakter, det vil si alle kontrakter hvor spotprisen fra elspotmarkedet utgjør et element i prisen, skal kostnader som følge av elsertifikater inngå i det på forhånd fastsatte påslaget. Kraftleverandører som kun opererer med et fastbeløp i tillegg til spotprisen, må inkludere kostnaden knyttet til elsertifikater i dette fastbeløpet dersom de ikke ønsker å operere med et påslag.

 

  • Kostnadene knyttet til elsertifikater skal ikke skilles ut som et eget element som betegnes som ”kostnader til elsertifikater”, ”avgifter” eller liknende.

 

 

De overfor nevnte krav gjelder all markedsføring og prisopplysning, og skal sikre at forbrukerne får én kjent totalpris å forholde seg til. Kraftleverandørene vil da måtte konkurrere om laveste elsertifikatkostnad for å kunne tilby konkurransedyktig pris. Bestemmelsen skal videre sikre transparens og sammenliknbare priser.

NVE understreker at fakturering faller inn under betegnelsen prisopplysning, noe som innebærer at de ovennevnte kravene også gjelder ved fakturering.

Det vises for øvrig til forskrift om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft § 5 om opplysninger i informasjon og markedsføring.