Nettselskap omfattes også av elsertifikatplikten når de leverer til kunder på leveringsplikt etter bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av energiloven § 3-3.

I tillegg til å melde fra til NVE om sin elsertifikatplikt, skal nettselskapet innen 1. april hvert år ha anskaffet elsertifikater tilsvarende en prosentsats (fastsatt av kvotekurven) av den leverte kraften.

Det antas at den ekstra kostnaden pga. elsertifikater vil være begrenset de første årene som følge av relativt lav elsertifikatkvote. Det legges derfor foreløpig opp til at kostnader ved elsertifikater skal inngå i påslaget på 5 øre ekskl. mva. Eventuelt tap for nettselskapet som en følge av dette håndteres gjennom inntektsrammen.  

Etter de første seks ukene av leveringsplikten skal priser og øvrige vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale, og prisingen av elsertifikatkostnaden må følge kravene i forskrift om elsertifikater § 23 første ledd.