For å sikre at det felles elsertifikatmarkedet utvikles i tråd med avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater, er det opprettet et Råd og en Komité. 

Rådet består av representanter fra hvert av de respektive departementene i henholdsvis Norge og Sverige; Olje- og energidepartementet og Näringsdepartementet. Komitéen består av representanter fra de respektive energimyndighetene i Norge og Sverige; NVE og Energimyndigheten.

Til høyre, finner man protokoller fra møtene i Komitéen samt lenke til traktaten mellom Norge og Sverige.

 

Rådet

Informasjon om Rådet som er opprettet i henhold til artikkel 11 i avtalen av 29. juni 2011 mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater.

For å sikre at det felles elsertifikatmarkedet fungerer og utvikles i tråd med målsetningene nedtegnet i avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater opprettes det i henhold til artikkel 11 i avtalen et Råd. Rådet består av representanter fra det norske Olje- og energidepartementet og det svenske Näringsdepartementet. Rådets oppgaver innebærer bl.a. å tilrettelegge for planlegging og gjennomføring av kontrollstasjoner, for eksempel ved å ta initiativ til utredninger, ha løpende oppfølging av utviklingen i markedet, analysere eventuelle behov for videreutvikling av regelverket for det felles elsertifikatsystemet og utarbeide en felles kommunikasjonsstrategi for tiltak av betydning for aktørene i markedet. Rådet er et ikke-besluttende organ når det gjelder nasjonal kompetanse, for eksempel ved endringer i nasjonale regelverk.

 

Komitéen

Informasjon om Komitéen som er opprettet i henhold til artikkel 12 i avtalen av 29. juni 2011 mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater.

Komitéen skal i henhold til artikkel 12 i avtalen av 29. juni 2011 mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater informere hverandre og drøfte utforming og praktisering av visse regler for tildeling av elsertifikater. Dette gjelder for eksempel tildeling av elsertifikater ved økt produksjon i forbindelse med opprustning og utvidelse av anlegg, ny tildelingsperiode og gjenopptatt drift av anlegg. Komitéen skal ikke ta stilling til enkeltsaker. Det er Energimyndigheten i Sverige og Norges vassdrags- og energidirektorat som deltar i komitéen.