NVE og Energimyndigheten er energimyndighetene i henholdsvis Norge og Sverige. Det er energimyndighetene som forvalter elsertifikatordningen i de to landene.

NVE og Energimyndigheten

NVE og Energimyndigheten er energimyndighetene i henholdsvis Norge og Sverige. NVE forvalter og utvikler elsertifikatsystemet i Norge, mens Energimyndigheten har samme oppgave i Sverige. Myndighetene har ansvar for å godkjenne produksjonsanlegg som skal motta elsertifikater, samt å registrere/avregistrere elsertifikatpliktige virksomheter. Myndighetene skal også utføre tilsyn med de respektive landenes regelverk omkring elsertifikatsystemet.

NVE har ansvar for å:

 • Godkjenne og kontrollere elsertifikatberettigede kraftverk.
 • Registrere og avregistrere elsertifikatpliktige virksomheter og privatpersoner.
 • Bestemme forsinkelsesgebyr for dem som ikke har sendt inn deklarasjon innen 1. mars.
 • Bestemme kvotepliktsavgift om elsertifikatkvoten ikke oppfylles.
 • Ha tilsyn med at lov og forskrift om elsertifikater etterleves.
 • Informere om elsertifikatsystemet.
 • Overvåke og analysere utviklingen på elsertifikatmarkedet.
 • Føre tilsyn med registeransvarlig, Statnett.

 

 

Statnett og Svenska Kraftnät  

Statnett er registeransvarlig i Norge og har ansvaret for det norske elsertifikatregisteret, NECS. I Sverige er det Energimyndigheten som har denne rollen og er ansvarlig for det svenske registeret, Cesar. I Statnett og Energimyndigheten sine registre har elsertifikatberettigede og elsertifikatpliktige aktører sine kontoer hvor elsertifikater utstedes, overføres og annulleres på de riktige tidspunkt. De registeransvarlige har markeds- og prisinformasjon om handelen med elsertifikater. De har oversikt over hvor mange elsertifikater produsenter og elsertifikatpliktige aktører til enhver tid har på konto, samt opplysninger om hvem som har handlet med hvem til hvilken pris. Dette gjelder også handelen på tvers av norsk og svensk landegrense.

Statnett har ansvar for å:

 • Drifte et elektronisk elsertifikatregister.
 • Registrere anlegg godkjent av NVE i eget system.
 • Opprette konti og ajourholde disse for aktører i markedet.
 • Føre register for omsetning av elsertifikater, også ved handel med Sverige.
 • Foreta eventuelle foreløpige registreringer.
 • Rette åpenbare feil.
 • Utstede elsertifikater i henhold til produksjon.
 • Fortløpende offentliggjøre informasjon om overdragelse, tidspunkt for overdragelse, antall overdratte sertifikater, vederlagets størrelse og gjennomsnittlig elsertifikatpris.
 • Følge opp elsertifikatplikten.
 • Innløse (annullere) elsertifikater.
 • Sikre tredjepart ved konkurs og pantsettelser.
 • Kreve inn gebyr for drifting av registeret.

 

Dersom det er spørsmål knyttet til disse ansvarsområdene ber vi om at Statnett kontaktes for avklaring.