søk

Hvert år vurderer NVE om det er nødvendig å foreta en teknisk justering av de årlige elsertifikatkvotene som er fastsatt i elsertifikatforskriften. Elsertifikat-kvotene justeres dersom Olje- og energidepartementet (OED) vedtar endringer i forskriften om elsertifikater. 

Grunnlag for teknisk justering av kvotekurven

 År  NVEs anbefaling OED 
 2018  Forslag til justering 2018 Høringsbrev / Høringsnotat
 År  NVEs anbefaling NVE 
 2019

Forslag til justering 2019

Bakgrunnsnotat

Høringsb​rev / Høringsnotat 
2020

Forslag til justering 2020

Bakgrunnsnotat 

 

 

NVE sin årlige vurdering baserer seg på kjente, historiske størrelser om antall elsertifikater som har blitt annullert og faktisk produksjon fra kraftverk i overgangsordningen. Den tekniske justeringen beregnes ved å ta differansen mellom den totale finansieringsforpliktelsen og antall elsertifikater som ble annullert for fjoråret. Dersom det er annullert for mange eller for få elsertifikater enn fjorårets finansieringsforpliktelse tilsier, er det grunnlag for en teknisk justering. I utgangspunktet innarbeides denne justeringen i neste års elsertifikatkvote, men det kan foretas skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med den endelige fastsettelsen av kvotekurven.

De årlige elsertifikatkvotene beregnes ved å dividere forventet antall annullerte elsertifikater for det enkelte år med et estimat for det beregningsrelevante elforbruket. Nye estimater for framtidig beregningsrelevant elforbruk og forventet produksjon fra kraftverk som inngår i overgangsordningen, kan dermed utløse behov for å justere de årlige elsertifikatkvotene fram mot 2035. 

Beregningsverktøy for å estimere den tekniske justeringen

Med det digitale beregninsverktøyet kan du estimere den tekniske justeringen av neste års elsertifikatkvote basert på egne antagelser om utviklingen i elsertifikatmarkedet. Trykk på boksen nedenfor for å bruke det digitale beregningsverktøyet.