Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 25.10.2019

Vannkraft

Om lag 94 % av kraftproduksjonen i Norge kommer fra vannkraft. Ved inngangen til 2019 var midlere årlig produksjon i det utbygde vannkraftsystemet beregnet til 134,9 TWh, hvorav små kraftverk utgjør 10,7 TWh.

En av NVEs forvaltningsmessige oppgaver er å ha oversikt både over eksisterende kraftverk og potensial for nye prosjekter. Per 1.1.2019 består det utbygde vannkraftsystemet av:

Kategori

Antall

Ytelse [MW]

Midlere årsproduksjon [TWh]

Under 1 MW

571

184

0,79

1-10 MW

715

2 518

9,91

10-100 MW

257

9 545

42,25

Over 100 MW

83

20 010

82,12

Pumper

30

---

-0,16

Totalt

Kraftverk:1626

Pumper: 30

32 257

134,91

Ved inngangen til 2019 var det under bygging 2,3 TWh ny vannkraft og ytterligere 5,2 TWh har fått utbyggingstillatelse som er ikke realisert enda. Videre er det under behandling 4,2 TWh ny vannkraftproduksjon.

Som grunnlag for vannkraftpotensialet legges det til grunn en referanseperiode på 30 år. Referanseperioden for vannkraftpotensialet ble oppdatert fra og med 2012 og er nå basert på perioden 1981-2010. Tidligere ble det lagt til grunn perioden 1970-1999. En nærmere beskrivelse om oppdatering av referanseperioden finnes her.

NVE publiserer en kvartalsvis oversikt over endelige tillatelser og ny utbygging for foregående kvartal og totaltall for kalenderåret. Videre inneholder oversikten inneholder blant annet hvor mye ny kraft som er under bygging og endelige tillatelser som ikke er utbygd eller under bygging.

nettsiden er det en oversikt med blant annet saker knyttet til vannkraftutbygging. Oversikten viser imidlertid ikke hvilke prosjekter som er realisert.