Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.02.2015 , sist oppdatert 25.10.2019

Vindkraft

I 2018 ble det produsert 3,9 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på nesten 1700 MW fordelt på 610 vindturbiner. Av dette ble 506 MW og 1,7 TWh ferdigstilt i løpet av 2018. Vindkraften stod for nesten tre prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2018

Samlet installert ytelse: 1 695 MW

Produksjon: 3 870 GWh

Antall turbiner: 610

Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 2,8 MW

Brukstid: 2 875 t 

Kapasitetsfaktor: 32,8% 

Produksjonsindeks: 98,8 % 

Kilder:

Vind- og produksjonsindekser 2018

Ny kraftproduksjon

Illustrasjon: Vindkart for Norge
Illustrasjon: Vindkart for Norge

Vindkraftdatabase

Vindkraftdatabasen som ble lansert i 2018 inneholder alle vindkraftverk som er i drift for øyeblikket. 8 nye vindkraftverk ble idriftsatt i løpet av 2018, hvorav ett var en utvidelse av et eksisterende verk. I følge tall som er rapportert inn til NVE er det forventet at ytterligere 8 vindkraftverk skal settes i drift i løpet av 2019, med en samlet installert effekt på 1 337 MW. Dette vil gi ytterligere 4,5 TWh vindkraftproduksjon, slik at vi ved utgangen av 2019 forventer en samlet produksjon fra norske vindkraftverk på nesten 10 TWh.

Vindkraftdatabasen ligger her

Vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

Produksjonsdata

NVE har et interaktivt webverktøy som viser status og produksjon for eksisterende norske vindkraftverk.

Historiske timesverdier for produksjon ved samtlige fullskala vindparker i Norge er også tilgjengelige for nedlasting for perioden 2003-2018. Dataene er innhentet via Statnett. 

Fil med produksjonsdata

I tillegg til de faktiske produksjonsseriene er grunndataene som ligger bak NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige i samme fil. Disse er kontinuerlige, modellerte produksjonsserier for perioden 2003-2018. Metodene bak seriene er beskrevet i vedleggene til NVEs produksjonsrapporter om vindkraft.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ann Myhrer Østenby, Energiavdelingen.

 

Vindkraft og konsesjonsplikt

Vindkraftverk for produksjon av elektrisitet er omfattet av energiloven og er normalt konsesjonspliktige.

Anlegg som består av inntil 5 vindturbiner med en samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

Lover og regler
Utbyggere av vindkraftverk må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan.
Les mer

Veiledere og rapporter 
Det er utarbeidet en rekke veiledere og rapporter i tilknytning til utbygging av vindkraftverk. 
Oversikten finner du her