På denne siden finner du informasjon om NVEs arbeid med vindkraft til havs. Offshore vindkraftverk som planlegges innenfor grunnlinjen omfattes av energiloven. Anlegg som planlegges utenfor grunnlinjen omfattes av havenergiloven.

Foto: NVE

Foto: NVE

Ved årsskiftet 2012/2013 utarbeidet NVE en strategisk konsekvensutredning for havvind. Vi mener det ikke har skjedd vesentlige endringer av betydning for anbefalingene som ble gitt den gang. Dersom det skal åpnes to områder for fornybar energiproduksjon til havs nå, anbefaler NVE utredningsområdene Utsira nord og enten Sørlige Nordsjø I eller II for åpning.

 

Lovverk

Havenergilova

Energiloven

Konsesjonsplikt

Offshore vindkraftverk som planlegges innenfor grunnlinjen er konsesjonspliktige dersom en eller flere komponenter har en spenning på over 1000 V (1 kV). Les mer her

Fakta

Grunnlinjen er en tenkt linje mellom de ytterste holmene og skjærene langs norskekysten. Utenfor grunnlinjen har etablering av vindkraft ikke vært regulert av norsk lov. Dette er bakgrunnen for havenergilova som ble vedtatt 1. juli 2010.

Decorative map

Map location pin Kart

Vinddata og konsekvensutredning for områder til havs

Havvind

Kontaktinformasjon