Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 08.07.2019

Nasjonal varedeklarasjon 2015

Kraftleverandører som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftsalg, må vise til varedeklarasjonen beregnet av NVE for å informere sine kunder om produksjonskilden bak kraften de solgte i 2015. Varedeklarasjonen påvirkes av norsk kjøp og eksport av opprinnelsesgarantier.

NVEs beregning av varedeklarasjonen er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier og er basert på beregningen av såkalt European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, foretatt av Association of Issuing Bodies (AIB). Varedeklarasjonen er utarbeidet utfra beste praksis fra det europeiske RE-DISS samarbeidet. Mer informasjon om beregningsmetode finner du her.

Utslipp av CO2 og radioaktivt avfall

CO2-utslipp fra produksjon av kraft avhenger av energikilde (kull, gass, vann o.a.). I AIBs beregning av Europeisk restmiks er det lagt til grunn CO2-faktorer per produksjonsteknologi, basert på livsløpsanalyser (LCA). CO2-faktorer basert på livsløpsanalyser inkluderer opp- og nedstrøms effekter i hele verdikjeden for elektrisitetsproduksjon. I AIBs beregning er det angitt følgende CO2-faktorer:
Kullkraft:            1119 g/kWh
Gasskraft:          514 g/kWh
Vindkraft:           14 g/kWh
Kjernekraft:        13 g/kWh
Vannkraft:          7 g/kWh

Brukes utslippstall fra teknologiene som ovenfor kan CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon anslås til 17 g/kWh i 2015.

Tallene under er kun beregnet for bruk i forbindelse med varedeklarasjon da beregningene til AIB tar hensyn til opprinnelsesgarantiordningen.

Det er beregnet et utslipp av CO2 på 509 g/KWh knyttet til varedeklarasjonen. Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier basert på RE-DISS prosjektets beregningsmetode. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 1 mg RW/kWh.

I følge World Energy Outlook 2013 utgitt av IEA (International Energy Agency), er produksjonsmiksen i verden beregnet å gi en CO2-faktor for kraft på 532 g/kWh i 2011, mens produksjonsmiksen i EU i 2011 er beregnet å ha en CO2-faktor på 345 g/kWh.

Beregning av varedeklarasjonen

Varedeklarasjonen beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen. I 2015 ble det produsert 145 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 141,5 TWh, herav 139 TWh vannkraftproduksjon, 2,5 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,1 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2015).

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier, på den måten unngår man dobbelttelling av de fornybare egenskapene i varedeklarasjonen. Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar. Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Opprinnelsesgarantier har en varighet på 1 år etter produksjonsperiodens slutt og vil kunne benyttes for salg til norske eller utenlandske kunder etter beregningstidspunktet for varedeklarasjonen. Det ble utstedt opprinnelsesgarantier for 134,7 TWh i Norge i 2015. Ved beregning av varedeklarasjonen trekkes utstedte opprinnelsesgarantier fra fornybarandelen i varedeklarasjonen og erstattes av en sammensetning tilsvarende «European Attribute Mix» (Europeisk restmix). Ubenyttede utløpte opprinnelsesgarantier legges til. Det tas også hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 130,4 TWh i 2015. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 19,4 TWh i Norge i 2015, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 111 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 15% av kraftkjøpet i Norge i 2015. Etter at «kjente egenskaper» er lagt til varedeklarasjonen, altså norsk produksjon det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for samt utløpte opprinnelsesgarantier, tilsvarer den den "ukjente kraften" som erstattes av Europeisk restmiks 97,7 TWh.

 Beregningsunderlag for varedeklarasjon for 2015:

Produksjon Varmekraft  

         3 491 677

MWh

Produksjon -Vindkraft

         2 515 418

MWh

Produksjon -Vannkraft

     139 013 782

MWh

Utstedte opprinnelsesgarantier (OG) 2015-produksjon

     134 678 506

MWh

Utløpte OG (2014 og 2015 produksjon) Vannkraft 1.4.2015-31.3.2016

         2 618 005

MWh

Utløpte OG (2014 og 2015 produksjon) Vindkraft 1.4.2015-31.3.2016

            199 047

MWh

Kansellerte OG pr 31.3.2015 benyttet i individuell varedeklarasjon for 2015

        19 407 194

MWh

Forbruk Norge 2015

      130 393 498

MWh

Forbruk norske kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for

      110 986 304

MWh

 

 

 

Kraft med "kjente egenskaper" i varedeklarasjonen:

 

 

Varmekraft - bio

            159 127

MWh

Varmekraft - fossile brensler

         3 294 677

MWh

Vannkraft

         9 360 262

MWh

Vindkraft

            345 357

MWh

 

 

 

"Ukjent kraft" - erstattes med "European attribute mix" EAM

       97 737 794

MWh

 

 

 

”European Attribute Mix”  EAM  (2015):

 

 

Fornybar kraft

4,04 %

 

Kjernekraft

37,99 %

 

Varmekraft

60,96 %

 

 

 

 

EAM i varedeklarasjonen:

 

 

Fornybar kraft

         3 948 607

MWh

Kjernekraft

       34 198 454

MWh

Varmekraft - fossil

       59 580 959

MWh

 

 

 

Varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for:

 

 

Fornybar kraft

12 %

 

Kjernekraft 

31 %

 

Varmekraft (fossile brensler) 

57 %