Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.06.2017 , sist oppdatert 08.07.2019

Nasjonal varedeklarasjon 2016

Kraftleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier for sitt kraftsalg, må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE for å informere sine kunder om produksjonskilden bak kraften de solgte i 2016. Denne påvirkes av norsk kjøp og eksport av opprinnelsesgarantier.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon. En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse.

Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE. Den nasjonale varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

NVEs beregning av den nasjonale varedeklarasjonen er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier og er basert på beregningen av såkalt European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, foretatt av Association of Issuing Bodies (AIB).

Varedeklarasjonen er utarbeidet utfra beste praksis fra det europeiske RE-DISS samarbeidet.

Nasjonal varedeklarasjon 2016. Illustrasjon: NVE
Nasjonal varedeklarasjon 2016. Illustrasjon: NVE

Beregning av nasjonal varedeklarasjon

Den nasjonale varedeklarasjonen beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen. I 2016 ble det produsert 149,5 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 146,3 TWh, herav 144 TWh vannkraftproduksjon, 2,1 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,2 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2016).

Den nasjonale varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. På den måten unngår man dobbelttelling av de fornybare egenskapene i varedeklarasjonen. Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar. Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Opprinnelsesgarantier har en varighet på 1 år etter produksjonsperiodens slutt og vil kunne benyttes for salg til norske eller utenlandske kunder etter beregningstidspunktet for varedeklarasjonen. Det ble utstedt opprinnelsesgarantier for 136 TWh i Norge i 2016. Ved beregning av varedeklarasjonen trekkes utstedte opprinnelsesgarantier fra fornybarandelen i varedeklarasjonen og erstattes av en sammensetning tilsvarende «European Attribute Mix» (Europeisk restmiks). Ubenyttede utløpte opprinnelsesgarantier legges til. Det tas også hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 133,1 TWh i 2016. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 21 TWh i Norge i 2016, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 112,1 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 16% av kraftkjøpet i Norge i 2016. Etter at «kjente egenskaper» er lagt til varedeklarasjonen, altså norsk produksjon det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for samt utløpte opprinnelsesgarantier, tilsvarer den den "ukjente kraften" som erstattes av Europeisk restmiks 96,4 TWh.

Mer informasjon om beregningsmetode finner du her.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk.

Les mer om opprinnelsesgarantier her.

Beregningsunderlag for varedeklarasjon for 2016:

Produksjon Varmekraft  

        3 410 394

MWh

Produksjon Vindkraft

        2 115 742

MWh

Produksjon Vannkraft

    144 005 306

MWh

Utstedte opprinnelsesgarantier (OG) 2016-produksjon

    136 053 622

MWh

Utløpte OG (2015 og 2016 produksjon) Vannkraft 1.4.2016-31.3.2017

        2 126 965

MWh

Utløpte OG (2015 og 2016 produksjon) Vindkraft 1.4.2016-31.3.2017

           91 222

MWh

Kansellerte OG pr 31.3.2016 benyttet i individuell varedeklarasjon for 2016

      21 005 599

MWh

Forbruk Norge 2016

    133 121 505

MWh

Forbruk norske kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for

    112 115 906

MWh

 

 

 

Kraft med "kjente egenskaper" i varedeklarasjonen:

 

 

Varmekraft - bio

           128 275

MWh

Varmekraft - fossile brensler

        3 200 394

MWh

Vannkraft

      12 149 733

MWh

Vindkraft

           219 015

MWh

 

 

 

"Ukjent kraft" - erstattes med "European attribute mix" EAM

      96 402 512

MWh

 

 

 

”European Attribute Mix”  EAM  (2016):

 

 

Fornybar kraft

3,81 %

 

Kjernekraft

24,70 %

 

Varmekraft

71,49 %

 

 

EAM i varedeklarasjonen:

 

 

Fornybar kraft

        3 672 936

MWh

Kjernekraft

      23 811 420

MWh

Varmekraft - fossil

      68 918 156

MWh

 

 

 

Varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for:

 

 

Fornybar kraft

14 %

 

Kjernekraft 

21 %

 

Varmekraft (fossile brensler) 

64 %

 

Utslipp av CO2 og radioaktivt avfall

CO2-utslipp fra produksjon av kraft avhenger av energikilde (kull, gass, vann o.a.). I AIBs beregning av Europeisk restmiks er det lagt til grunn CO2-faktorer per produksjonsteknologi, basert på livsløpsanalyser (LCA). CO2-faktorer basert på livsløpsanalyser inkluderer opp- og nedstrøms effekter i hele verdikjeden for elektrisitetsproduksjon.

I AIBs beregning er det angitt følgende CO2- faktorer:
Kullkraft:            1119 g/kWh
Gasskraft:          525 g/kWh
Vindkraft:           18 g/kWh
Kjernekraft:        13 g/kWh
Vannkraft:          5 g/kWh

Brukes utslippstall fra teknologiene som ovenfor kan CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon anslås til 16 g/kWh i 2016.

Tallene under er kun beregnet for bruk i forbindelse med varedeklarasjon da beregningene i RE-DISS prosjektet tar hensyn til opprinnelsesgarantiordningen.

Det beregnet et utslipp av CO2 på 530 g/KWh knyttet til den nasjonale varedeklarasjonen. Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier basert på RE-DISS prosjektets beregningsmetode. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 0.8 mg RW/kWh.

I følge World Energy Outlook 2013 utgitt av IEA (International Energy Agency), er produksjonsmiksen i verden beregnet å gi en CO2-faktor for kraft på 532 g/kWh i 2011, mens produksjonsmiksen i EU i 2011 er beregnet å ha en CO2-faktor på 345 g/kWh.