Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 26.06.2018 , sist oppdatert 08.07.2019

Nasjonal varedeklarasjon 2017

Kraftleverandører som ikke kjøper opprinnelsesgarantier for sitt kraftsalg, må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE for å informere sine kunder om produksjonskilden bak kraften de solgte i 2017. Denne påvirkes av norsk kjøp og eksport av opprinnelsesgarantier.

NVEs regelverk pålegger norske kraftleverandører å informere sine kunder om opprinnelsen til kraften som ble solgt året før. Dette kalles en varedeklarasjon.

En kraftleverandør som leverer kraft med opprinnelsesgarantier kan basere sin varedeklarasjon på disse. Kraftleverandører som selger kraft uten opprinnelsesgarantier må vise til den nasjonale varedeklarasjonen beregnet av NVE. Den nasjonale varedeklarasjonen gjelder med andre ord for norske kunder som ikke har opprinnelsesgarantier tilknyttet sitt kraftkjøp.

NVEs beregning av den nasjonale varedeklarasjonen er korrigert for europeisk handel med opprinnelsesgarantier og er basert på beregningen av såkalt European Attribute Mix (Europeisk restmiks) for Norge, foretatt av Association of Issuing Bodies (AIB). Varedeklarasjonen er utarbeidet utfra beste praksis fra det europeiske RE-DISS samarbeidet.

 

Nasjonal varedeklarasjon 2017. Illustrasjon: NVE
Nasjonal varedeklarasjon 2017. Illustrasjon: NVE

Beregning av nasjonal varedeklarasjon

Den nasjonale varedeklarasjonen beregnes ved å ta utgangspunkt i den norske kraftproduksjonen. I 2017 ble det produsert 149,3 TWh i Norge. Fornybar produksjon utgjorde 146,1 TWh, herav 143 TWh vannkraftproduksjon, 2,8 TWh vindkraftproduksjon og 0,2 TWh varmekraft fra biobrensel. Fossil produksjon utgjorde 3,2 TWh. Norsk kraftproduksjon er dermed i all hovedsak fornybar (98 prosent i 2017).

Den nasjonale varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier. På den måten unngår man dobbelttelling av de fornybare egenskapene i varedeklarasjonen. Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar. Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

Opprinnelsesgarantier har en varighet på 1 år etter produksjonsperiodens slutt og vil kunne benyttes for salg til norske eller utenlandske kunder etter beregningstidspunktet for varedeklarasjonen. Det ble utstedt opprinnelsesgarantier for 140,9 TWh i Norge i 2017. Ved beregning av varedeklarasjonen trekkes utstedte opprinnelsesgarantier fra fornybarandelen i varedeklarasjonen og erstattes av en sammensetning tilsvarende «European Attribute Mix» (Europeisk restmiks). Ubenyttede utløpte opprinnelsesgarantier legges til. Det tas også hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 134,1 TWh i 2017. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 25,4 TWh i Norge i 2017, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 108,7 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 19% av kraftkjøpet i Norge i 2017. Etter at «kjente egenskaper» er lagt til varedeklarasjonen, altså norsk produksjon det ikke er utstedt opprinnelsesgarantier for samt utløpte opprinnelsesgarantier, tilsvarer den den "ukjente kraften" som erstattes av Europeisk restmiks 96,1 TWh.
Mer informasjon om beregningsmetode finner du her

Mer informasjon om beregningsmetode finner du her.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. .

Les mer om opprinnelsesgarantier her.

Beregningsunderlag for varedeklarasjon for 2017:

Produksjon Varmekraft  

        3 407 641

MWh

Produksjon Vindkraft

 2 849 551

MWh

Produksjon Vannkraft

    142 995 967

MWh

Utstedte opprinnelsesgarantier (OG) 2017-produksjon

    140 892 826

MWh

Utløpte OG (2016 og 2017 produksjon) Vannkraft 1.4.2017-31.3.2018

        4 106 763

MWh

Utløpte OG (2016 og 2017 produksjon) Vindkraft 1.4.2017-31.3.2018

           28 553

MWh

Kansellerte OG pr 31.3.2016 benyttet i individuell varedeklarasjon for 2017

      25 427 917

MWh

Forbruk Norge 2017

    134 088 677

MWh

Forbruk norske kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for

    108 660 760

MWh

 

 

 

Kraft med 'kjente egenskaper' i varedeklarasjonen:

 

 

Varmekraft - bio

           121 522

MWh

Varmekraft - fossile brensler

        3 202 183

MWh

Vannkraft

      9 039 446

MWh

Vindkraft

132 498

MWh

 

 

 

'Ukjent kraft' - erstattes med 'European attribute mix' EAM

           96 089 022

MWh

 

 

 

'European Attribute Mix'  EAM  (2017):

 

 

Fornybar kraft

 7,87%

 

Kjernekraft

30,56% 

 

Varmekraft

61,57% 

 

 

EAM i varedeklarasjonen:

 

 

Fornybar kraft

 7 562 206

MWh

Kjernekraft

  29 364 805

MWh

Varmekraft - fossil

      59 162 011

MWh

 

 

 

Varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for:

 

 

Fornybar kraft

 16%

 

Kjernekraft 

27% 

 

Varmekraft (fossile brensler) 

57% 

 

Utslipp av CO2 og radioaktivt avfall

CO2-utslipp fra produksjon av kraft avhenger av energikilde (kull, gass, vann o.a.). I AIBs beregning av Europeisk restmiks er det lagt til grunn CO2-faktorer i ekvivalenter per produksjonsteknologi, basert på livsløpsanalyser (LCA). CO2-faktorer basert på livsløpsanalyser inkluderer opp- og nedstrøms effekter i hele verdikjeden for elektrisitetsproduksjon. I AIBs beregning er det angitt følgende CO2- faktorer:
Biogass: 176 g/kWh
Gasskraft: 566 g/kWh
Vindkraft: 20 g/kWh
Vannkraft: 6 g/kWh

Brukes utslippstall fra teknologiene som ovenfor kan CO2-faktoren for norsk kraftproduksjon anslås til 16,4 g/kWh i 2017.

Tallene under er kun beregnet for bruk i forbindelse med varedeklarasjon da beregningene i RE-DISS prosjektet tar hensyn til opprinnelsesgarantiordningen.

Det beregnet et utslipp av CO2 på 531 g/KWh knyttet til den nasjonale varedeklarasjonen. Dette reflekterer ikke CO2 utslippet knyttet til norsk produksjon av kraft, men er et tall for sammenhengen mellom kraft og CO2-utslipp innenfor ordningene med varedeklarasjoner og opprinnelsesgarantier basert på RE-DISS prosjektets beregningsmetode. Tilsvarende tall beregnet for radioaktivt avfall er 0.81 mg RW/KWh.

I følge World Energy Outlook 2013 utgitt av IEA (International Energy Agency), er produksjonsmiksen i verden beregnet å gi en CO2-faktor for kraft på 532 g/kWh i 2011, mens produksjonsmiksen i EU i 2011 er beregnet å ha en CO2-faktor på 345 g/kWh.