Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 04.04.2019

Arealplanlegging

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima.

Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas.

NVE kan gi kommunene råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare i arealplaner, og i spørsmål tilknyttet andre temaer innunder NVEs forvaltningsområde, slik som vassdrags- og energianlegg og vassdragsinngrep som må vurderes etter vannressursloven. NVE vil bare uttale seg til planer der vi mener vesentlig flom- og skredfare eller andre vesentlige hensyn under NVEs forvaltningsområder ikke er tilstrekkelig ivaretatt. NVE kan fremme innsigelse til planer som er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder.

Når kommunen ønsker hjelp til å vurdere flom- og skredfare, f.eks. fordi kommunen finner det vanskelig å gjøre dette selv, ber vi om at kommunen tar særskilt kontakt om dette.

NVE har utarbeidet en sjekkliste som gir en kortfattet oversikt over når og hvordan våre tema skal innarbeides i reguleringsplaner. Mer utfyllende informasjon om de aktuelle temaene finnes i våre veiledere og retningslinjer. Kartdata om flom og skred finner en bl.a. i NVE Atlas, Skrednett og NVEs kartkatalog.


 

Viktige verktøy:

Nyttig info:

 

Lenke til nye nettsider for arealplan (under utvikling og ikke til bruk)

Kontaktpersonar

Har du spørsmål kring arealplanlegging kontakt NVE sine regionkontor.

Har du spørsmål kring arealplansidene til NVE, kontakt Heidi Henriksen

Finn faresonekart for din kommune