Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.02.2016 , sist oppdatert 04.04.2018

Energianlegg i arealplanlegging

Hvordan ta hensyn til energianlegg i arealplanlegging

Kraftledninger med spenning over 22 kV, transformatorstasjoner og andre større kraftledninger som krever konsesjon etter energiloven er unntatt fra plan- og bygningsloven (pbl.). Eksisterende og vedtatte større kraftledninger og transformatorstasjoner skal avmerkes som hensynssoner i plankartet.

Mindre kraftledninger som bygges i medhold av områdekonsesjoner faller innenfor virkeområdet til plan- og bygningsloven og kan merkes av i plankartet som teknisk infrastruktur etter pbl. § 11-7 nr. 2.

NVE ber kommunen kontakte Statnett, regional netteier og områdekonsesjonær, slik at det kan tas hensyn til planlagte nye kraftledninger og oppgradering av eksisterende kraftledninger i området.

Reguleringsmagasin bør markeres i plankartet som hensynssone/område som er båndlagt etter vassdragslovgivningen (uten tidsavgrensning), med formål ”Reguleringsmagasin” (PBL § 11-8 d).

Vannkraftverk bør avsettes som område/arealformål ”Bebyggelse og anlegg”.