Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 11.02.2016 , sist oppdatert 04.04.2018

Planlov - veier knyttet til energianlegg

De nye behandlingsreglene for kraftledninger og kraftverk skal praktiseres for elektriske anlegg med tilhørende konstruksjoner og nødvendig adkomst. Dette innebærer at adkomstveier som er nødvendig for driften av energianleggene skal inntegnes på konsesjonskartet, behandles samtidig med anlegget for øvrig og inngå i konsesjonsvedtaket.

Slike veier skal behandles på samme måte som det tilhørende energianlegget. Adkomstveier til
kraftproduksjonsanlegg trenger dermed ikke reguleringsplan, men kan reguleres om kommunen finner dette hensiktsmessig. Dersom det ikke utarbeides reguleringsplan, kreves det imidlertid dispensasjon fra kommuneplanens arealdel når adkomstveiene er i strid med arealbruk eller bestemmelser. Vilkårene for å gi dispensasjon vil alltid være til stede når det foreligger en endelig konsesjon. Adkomstveier behandlet i anleggskonsesjon til transformatorstasjoner og andre elektriske overføringsanlegg skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven.

Forutsetningen for at veier tilknyttet kraftledninger eller kraftproduksjonsanlegg kan behandles kun etter energilovgivningen, er at disse veiene har en betryggende behandling etter denne lovgivningen, der berørte gis mulighet for innspill. Veier som ikke inngår i prosessen fram til konsesjonsvedtaket, skal framlegges i detaljplaner som følger opp konsesjonsvedtaket, eller behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven.