Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 10.02.2016 , sist oppdatert 04.04.2018

Hensynssoner for kraftledninger

Dersom det inntegnes hensynssoner for kraftledninger i kommunale arealplaner, skal alle spenningsnivåer inntegnes på samme måte for å ivareta informasjonssikkerheten etter beredskapsforskriften.

På denne måten ivaretas kravene til informasjonssikkerhet etter beredskapsforskriften.

Bredden på hensynssonen kan avgjøres i det enkelte tilfellet. Jordkabler, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg inntegnes ikke. Både eksisterende og planlagte ledninger kan inntegnes.

Det er ikke et krav om å inntegne alle kraftledninger som hensynssoner, dette kan kommunen gjøre der det finnes hensiktsmessig.

Kraftledninger framgår av grunnlagskartene, og netteiere skal ikke levere kommunen totale oversikter over kraftledninger i et større område. Den som utarbeider arealplanen kan derimot be netteier om opplysninger for avgrensede anlegg. Slike opplysninger må avleveres og behandles etter gjeldende regelverk for beredskap og sikkerhet, herunder Beredskapsforskriften som forvaltes av NVE.

Ved bygging nær kraftledninger må en ta hensyn til gjeldende byggeforbudssone etter regelverket til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er ingen krav til en gitt minimumsavstand av hensyn til magnetiske felt, se informasjon fra Statens strålevern: Bebyggelse nær høyspentanlegg (PDF).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en veileder om kommuneplanens arealdel. Hensynssoner og kraftledninger er omtalt på side 104.

 

Om det er spørsmål knyttet til dette, kontakt:

Asle Selfors
Seniorrådgiver
Konsesjonsavdelingen
Konsesjonsavdelingens stab
Telefon: 22 95 91 97
Mobil: 90 87 51 39
E-post: ase@nve.no