NVE kan bistå lokalt og regionalt beredskapsansvarlige med faglig råd og ressurser i krise- og beredskapssituasjoner.

NVE kan gi faglige råd til lokalt og regionalt beredskapsansvarlige.

NVE kan og yte materiell eller økonomisk bistand til tiltak som skal avverge skade. NVE kan gi pålegg til eier av vassdragsanlegg om å gjennomføre tiltak for å begrense skader.

I en beredskapssituasjon vil det være NVEs regionkontor, i den aktuelle region, som gir råd og veiledning til berørte kommuner, politiet og fylkesmannen.

Kommunen, fylkesmannen og nødetatene er ansvarlige for den lokale/regionale krisehandteringen og for å iverksette tiltak som flytting, evakuering, innhenting av faglig bistand, tekniske undersøkelser, og eventuelle fysiske tiltak.

NVEs varslingstjeneste

Faresonekart for din kommune

Regulantenes ansvar i flomsituasjoner
Når det er fare for skadeflom, skal regulanter manøvrere aktivt for å begrense flomskader.

Dette kan skje innenfor manøvreringsreglement, ved avvik fra manøvreringsreglement etter tillatelse, eller som pålegg fra NVE.

NVE har i brev av 23.5.2005 informert eiere av vassdragsanlegg nærmere om regulantenes og myndighetenes ansvar i flomsituasjoner. (PDF