Her finner du program og foredrag fra NVEs fagsamlinger i 2018

Program Region Vest

Skei 30.-31. januar 2018

Ålesund 07.-08. februar 2018

Region Vest dag 1

Korleis førebygge skadar, Leifseth, NVE

NVE rettleiar 2_2017, S-Erichsson, NVE

Kvifor er tverrfagleg samhandling, Verhage, NVE

Kommunen som aktør, Hovland, Fjaler

Kommunen som aktør, Wangen, Ørsta

Fylkesmannen som rettleiar, Hofset, FMSF

Fylkesmannen som rettleiar, Asper, FMMR

Stat og FK som vegeigar, Dolva, Vegdirektoratet

NVE sine roller i nedbørfelt, Samdal, NVE

Kommunen sitt ansvar og moglegheiter, Severinsen, FMSF

Kommunen sitt ansvar og moglegheiter, Frøyen, FMMR

Tilskotsordning for kartlegging, Eikenæs, NVE

Lokal utfordring og løysing, Solhaug, Gloppen

Gruppeoppgave dag 1, Slåke, NVE

Region Vest dag 2

Utfordringar i tettstadsvassdrag, Bakken, NVE

Overvannshåndtering-hvordan samhandle, Paus, Asplan Viak

Kartverktøy for vatn og vassdrag, Slåke, NVE

Gruppeoppgåve dag 2-Kvar renn vatnet, presentasjon Skei, Brox-Nilsen, NVE

Gruppeoppgave dag 2, oppgåvetekst Skei, Brox-Nilsen, NVE

Gruppeoppgåve dag 2-Kvar renn vatnet, presentasjon Ålesund, Sande, NVE

Gruppeoppgåve dag 2, oppgåvetekst Ålesund, Sande, NVE

Registrering av flom- og skred, Steffensen, NVE

Miljøtiltak i vassdrag, Rønningen, Stryn kommune

Aktuelt-Status kartlegging Sogn og Fjordane, Seljesæter, NVE

Aktuelt-Status kartlegging Møre og Romsdal, Høgseth, NVE

Kommunen sitt juridiske ansvar, Rogstad, NVE

Region Midt - Mosjøen

Program Mosjøen 11.-12. april 2018

Dag 1

Anne Britt Leifseth - Naturfare 

Irene Brox Nilsen - Klima 

Aart Verhage - Sammenhenger i nedbørsfeltet

Wibeke Johnsen - Kommunen i nedbørsfeltet

Jan Erik Marstad - Skogbruk og skogsveier 

Arne Jørgen Kjøsens - Tiltak i landbruket

Steinar Myrabø - Håndtering av flomfare, flomskredfare og overvann

Olianne Eikenæs - NVEs nye tilskuddsordning

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

 

Dag 2

Henning Simonsen - Naturfare

Asgeir Jordbru - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave del 2

Kim H. Paus - Overvannshåndtering

Kjartan Orvedal - Flomsonekartlegging

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabasen 

 

Region Midt - Stjørdal

Program Stjørdal 19.-20. september

Dag 1

Grethe Helgås - Naturfare 

Henning Simonsen - Når naturskaden inntreffer

Jan Erik Marstad - Skogbruk og skogsveier

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Steinar Myrabø - Håntering av flomfare, skredfare og overvann

Kim H. Paus - Overvannshåndtering

Olianne Eikenæs - NVEs nye tilskuddsordning

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

 

Dag 2

Irene Brox Nilsen - Klima

Jan-Åge Sneve Gundersen - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Kjartan Orvedal - Flomsonekartlegging

Siri Vannebo - Skredet i Leksvik, Indre Fosen kommune

Stein-Are Strand - Skredet i Leksvik, NVE

Jean-Sebastien L'Herureux - Skred i strandsonen

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabaser

 

Relevant litteratur

Kim H. Paus (2018) - Forslag til dimensjonerende verdier for trinn 1 i Norsk Vann sin tre-trinns strategi for håndtering av overvann

Region Øst - Lillehammer

Program Lillehammer 23.-24. oktober

Dag 1

Grethe Helgås - Naturfare

Paul Christen Røhr - Roller og ansvar

Steinar Myrabø - Sammenhenger i nedbørsfeltet

Eivind Junker - PBL som verktøy

Lars Rudi - Lillehammer kommune

Steinar Lyshaug - Skogbruk og skogsveier

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Kalle Kronholm - Utglidninger og skredfare

Kjetil Indrevær - NVE's tilskuddsordning

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave 

 

Dag 2

Irene Brox Nilsen - Klima og klimaprofiler

Tord Einar Smestad - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Kim H. Paus - Overvannshåntering

Bymann Hamududu - Vannlinjeberegninger

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabasen

 

Litteratur

Rundskriv - Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Artikkel om Nissegården-saken

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

NOU - Overvann i planlegging

Region Øst - Skjetten

Program Skjetten 13.-14. november

Dag 1

Grethe Helgås - Forebygge skader

Paul Christen Røhr - Roller og ansvar

Steinar Myrabø - Nedbørsfeltet

Erlend Skullestad Hølland - Lørenskog kommune

Eivind Junker - PBL

Arne Jørgen Kjøsnes - Tiltak i landbruket

Kjetil Indrevær - NVE sin tilskuddsordning

Toril Wiig - Massedeponi og raviner

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

 

Dag 2

Irene Brox Nilsen - Klima og klimaprofiler

Geir Henning Hollup - Kommunens ansvar

Lars L. Slåke - Kartverktøy

Irene Brox Nilsen - Gruppeoppgave

Kim H. Paus - Overvannshåndtering

Bymann Hamududu - Vannlinjeberegninger

Odd Are Jensen - Flom- og skreddatabasen

 

Litteratur

Rundskriv - Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Artikkel om Nissegården-saken

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

NOU - Overvann i planlegging

 

 

 

Region Nord - Svolvær

Program Svolvær 27.-28. februar

Dag 1

Anne Britt Leifseth - Hvordan forebygge skader

Gunnar Kristiansen - Naturverdier i vassdrag

Asgeir Jordbru - Kommunens ansvar

Stein-Are Strand - Fare for kvikkleier i strandsonen

Eva Forsgren - Arealplanlegging

Lars L. Slåke - Gruppeoppgave

Henning Simonsen - Forsikringsbransjens fokus

Andre Skogland - Skredsituasjoner - politiets rolle

Remi Solberg - Skredsituasjoner - kommunens rolle

Knut Aune Hoseth - Roller og ansvar ved flom- og skredhendelser

 

Dag 2

Rune Bratlie - Overvann: ansvar, utfordringer, klimaendringer

Trond Solberg - Helhetlig håndtering av overvann

Rune Kvannli - Lokale utfordringer og løsninger

Lars L. Slåke - Kartverktøy, kartlegging, tilskuddsordning

Rune Bratlie - Gruppeoppgave - hvor renner vannet?

Odd Arne Mikkelsen - Krasjkurs i snøskred

Odd Arne Mikkelsen - Snøskred i Lofoten januar 2019

Odd Arne Mikkelsen - Varsom og RegObs

Region Nord - Tromsø

Program Tromsø

Region Sør - Arendal

Program

Foredrag dag 1

Anne Britt Leifseth - Hvordan forebygge skader

Steinar Myrabø - Helhetlig håndtering i nedbørfeltet

Andreas Grimsland - Kommunen som aktør i nedbørfeltet

Kjell Carm - Tiltak i landbruket

Anders Skalleberg - Skogbruk og skogsveier

Ellen Davis Haugen - Terrenginngrep og fare for kvikkleireskred

Petter Reinemo - Utglidninger og skredfare ved endret avrenning

 

Foredrag dag 2

Anne Cathrine Sverdrup - Flom og skred, NVE sin rolle

Henning Simonsen - Naturskade, forsikring

Astrid Flatøy - Lovgrunnlag for helhetlig forvaltning

Turid Bakken Pedersen - Kartlegging av kritiske punkt, tilskuddsordning

Rune Bratlie - Klima og bekkene som resipient

Lars L. Slåke - Kartverktøy for overvann og vassdrag

Aart Verhage - Varsom og RegObs

Region Sør - Kongsberg

Dag 1

Velkommen til fagsamling

Grethe Helgås - Hvordan forebygge skader

Steinar Myrabø - Helhetlig håndtering av flomfare, overvann og vannrelatert skredfare

Notodden kommune - Flommen 2011 

Harald Sakshaug - Tiltak i landbruket

Anders Skalleberg - Skogbruk og skogsveier

Ellen Davies Haugen - Terrenginngrep og fare for kvikkleireskred

Kalle Kronholm - Utglidninger og skredfare ved endret avrenning

Lars Slåke - gruppeoppgåve dag 1

Flatøy - Lovgrunnlag i nedbørsfelt

Lars Ove Gidske - kartbasert veiledning for reguleringsplan

Dag 2

Anne Cathrine Sverdrup - NVE sin rolle

Henning Simonsen - Naturskade - forsikring

Jan Jensen Ruud - kommunens ansvar for forebygging av naturskader 

Turid B. Pedersen - Kartlegging av kritiske punkt

Lars Slåke - kartverktøy for overvann og vassdrag

Rune Bratlie - Klima og bekkene som resipient for styrtregn og flom

Rune Bratlie - gruppeoppgave dag 2

Kim H. Paus - overvannshåndtering

Odd Are Jensen - registrering av flom og skred i nasjonale databaser

Region Sør - Sola

Dag 1

Anne Cathrine Sverdrup - Velkommen til fagsamling

Anne Cathrine Sverdrup - Hvordan forebygge skader

Steinar Myrabø - Sammenhenger i nedbørsfeltet

Eirik Sør Reimer - Hå kommune

Anders Skalleberg - Hvordan unngå flomfare og skredhendelser

Ellen Davies Haugen - Terrenginngrep og fare for kvikkleireskred

Andrea Taurisano - Utglidninger og skredfare ved endret avrenning

Lars Slåke - gruppeoppgave dag 1

Astrid Flatøy - Lovgrunnlag i nedbørsfelt

Dag 2

Anne Cathrine Sverdrup - Flom og skred

Tonje Fjernestad Aase - Kommunenes ansvar for forebygging av naturskader

Turid Bakken Pedersen - Tilskot til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Rune Bratlie - Overvann, ansvar og utfordringer

Lars Slåke - GIS

Rune Bratlie - gruppeoppgave dag 2

Kim Paus - Håndtering av overvann i byer og tettsteder

Odd Are Jensen - Registering av flaum og skred

Region Nord - Karasjok

Dag 1

Hoseth - Hvordan forebygge skader

Paul Aspholm - Hvordan påvirker inngrep naturverdiene i vassdrag

Oddvar Brenna - Forebygge naturskader, et kommunalt ansvar

Anita Andreassen - Arealplanlegging

Anders Bjordal - Fare for kvikkleireskred i strandsonen

Lars Slåke - kartlegging av potensielle farer i nedbørsfelt

Knut Hoseth - Når flom og skredskader inntreffer

Henning Simonsen - naturfare, forsikringsbransjens fokus

Dag 2

Lars Slåke - Utfordringer i forhold til overvann

Reidar Olsen - Kommunen som aktør, Alta kommune

Svein Gamst - Kommunen som aktør, Hammerfest kommune

Lars Slåke - Kartverktøy for vann og vassdrag

Lars Slåke - gruppeoppgave dag 2

Anders Bjordal - Restaurering av vassdrag

Siv Seljesæter - Registrering av slom og skred i nasjonale databaser

Under utvikling: Filmer om hvordan finne dreneringslinjer i GIS

Disse filmene viser hvordan en kan finne dreneringslinjer (single flow) til bruk i kommuneplan. Filmene er under arbeid og derfor kan det være noen skrivefeil i tekstingen og tekstingen kan gå fort. De er likevel publisert fordi det er høy etterspørsel etter filmene.

Vi arbeider nå med å forbedre veiledningen til filmene slik at det skal bli enkelt å utføre analysene på egen hånd.

1. Laste ned terrengdata
2. Lese inn terrengmodell
3. Laste ned bygningsdata
4. Lese inn bygningsdata
5. Manipulere terrengmodellen
6. Hvordan beregne dreneringslinjer for kommuneplan

Dersom du har tilbakemelding på filmene kan de sendes til lals@nve.no.