Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.12.2016 , sist oppdatert 09.11.2018

Åknes

Det ustabile fjellpartiet Åknes ligger på vestsida av Sunnylvsfjorden, 150-900 moh., 15 km sør for Stranda og 55 km sørøst for Ålesund. Fjellpartiet er i underkant av 1 km² og volumet er estimert til 54 mill. m³.

Overvåking av Åknes. Foto: Arne Søiland / NVE
Overvåking av Åknes. Foto: Arne Søiland / NVE

Sprekkeåpning og bevegelse på Åknes ble oppdaget i 1983 av en tidligere beboer. På 1980-tallet ble sprekkeutvidelsen målt med målebånd, mens det siden 1993 (med noen avbrudd) er gjort kontinuerlig elektronisk måling av sprekkeutvidelsen med strekkstag.

Mer omfattende overvåkingsutstyr ble installert fra 2004/2005; dette inkluderer laser-avstandsmålere, et GPS nettverk, automatisk totalstasjon som måler mot prismer i fjellet, borehullsinstrument, seismiske instrument (geofoner og et seismometer), kamera og meteorologisk stasjon.

Grovt sett kan Åknes deles i fire partier: Graben-området øverst med stor grad av innsynkning (60°) og bevegelse mot sør-sørvest på 6-8 cm/år. Flankeområdet i øvre vestlige del, som beveger seg 5-6 cm/år mot sør, og med et fall tilsvarende terrengoverflaten (omkring 33°). Midtre østlige del som beveger seg om lag 2 cm/år mot sør-sørvest med et fall tilsvarende terrengoverflaten (35°). Nedre del, der det ikke er målt bevegelse, men terrengformer og borekjernene viser tidligere bevegelser.

Boringene viser bevegelse minst ned til 62 m under overflaten. Noen steder ses en sammenheng mellom vannivået og glideplanet i fjellet.

Et flankeskred fra Åknes med volum på 18 mill. m3, scenario B, er klassifisert i fareklasse «svært høy» med årlig sannsynlighet over 1/100.

Et skred kan medføre flodbølger som rammer inntil 10 kommuner i Storfjordregionen. Hellesylt og Geiranger er de mest utsatte bygdene der bølgehøyden ved et skred av hele fjellpartiet kan nå 85 og 70 meter opp på land. For et skred fra flanken med volum på 18 mill. m3 er beregnet oppskyll i Hellesylt og Geiranger på 35 og 30 meter.

Faresonene for oppskyllinger som er basert på tsunamimodellering gjennomført av NGI, ligger på NVEs database over fareområder for fjellskred.

Overvåkingen er i dag tilfredsstillende i forhold til ivaretakelse av liv og helse og den vil bli kontinuerlig vedlikeholdt. Fra 2017 er det påbegynt et prosjekt, som skal utrede muligheten for delvis stabilisering av fjellet ved drenering eller senkning av grunnvannsnivå. Dette prosjektet er i en tidlig fase, men det vil bli iverksatt boringer og andre arbeider i løpet av sommeren 2017.

Sprekk i Åknes

Foto: L.Kristensen/NVE

Trykk for større versjon

Oversikt Åknes

Foto: Åge Kjølås/NVE

Trykk for større versjon

Graben

Foto: L.Kristensen/NVE

Trykk for større versjon

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE
Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Om Åknes i Møre og Romsdal

ÅKNES: Et skred fra flanken og graben-området er vurdert som mest sannsynlig og vil ha et volum på 18 mill. m3. Et skred fra hele objektet er vurdert til om lag 54 mill. m3.

Faresoner Åknes. Kart: NVE
Faresoner Åknes. Kart: NVE
Illustrasjon av bevegelse, scenario og borehull.
Illustrasjon av bevegelse, scenario og borehull.
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU