Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.11.2015 , sist oppdatert 25.04.2017

Farenivå for fjellskred

Syv ustabile fjellparti i Norge er underlagt 24/7-beredskap for fjellskred. På grunnlag av kontinuerlig overvåking av bevegelser settes det fortløpende et farenviå for hvert av fjellpartiene. Det er NVEs seksjon for fjellskred som utfører overvåkingen og som setter farenviåene (fire trinn) og formidler dette til de andre beredskapsaktørene (politi, kommuner m.fl.).

Farenivå for ustabile fjellparti
Farenivå for ustabile fjellparti

I områder med lav jordskjelvaktivitet (som i Norge) varsler fjellskredene seg selv gjennom langvarige forstadier (årtier – århundrer) med sakte bevegelser (mm - cm pr år). I forkant av et fjellskred akselererer bevegelsen. Denne fasen varer fra noen uker til flere måneder. Bevegelsene i de ustabile fjellpartiene overvåkes fortløpende i «sann tid», det vil si uten særlige forsinkelser av måledataene.

Ut fra internasjonale erfaringer med overvåkede fjell som har utviklet fjellskred, er det for hvert av de overvåkede fjellpartiene etablert kurver over forventet hastighetsutvikling fram mot et skred. Den nasjonale beredskapsplanen for fjellskred definerer fire farenivå gradert etter fjellets hastighet: lavt/grønt, moderat/gult, høyt/oransje, og ekstremt/rødt som utgjør selve skredvarselet.

NVE fastsetter til en hver tid farenivået for de overvåkede fjellpartiene og melder endringer i farenivå til alle beredskapsaktørene. Aktørplaner beskriver hvilke tiltak de forskjellige beredskapsaktørene (kommuner, politiet, fylkesmannen, sektormyndigheter m.fl.) skal iverksette under de ulike farenivåene.

Om Nasjonal beredskapsplan for fjellskred

Nasjonal beredskapsplan for fjellskred beskriver rammene for hvordan beredskap mot fjellskred skal etableres og driftes. Planen gjelder for ustabile fjellparti som er kartlagt og klassifisert som høyrisikoobjekt gjennom det statlige kartleggingsprogrammet til NVE.

Planens utgangspunkt er at et ustabilt fjellparti med høy risiko for fjellskred er identifisert, og at det er bestemt at det skal etableres beredskap for dette
fjellpartiet. Med beredskap menes rutiner og planlagte tiltak for overvaking, varsling, evakuering og annen skadebegrensning.