Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 09.11.2018

Osmundneset (Sogn og Fjordane, Gloppen Kommune)

Osmundneset ligger på en vestvendt skråning mellom 850 og 1220 m ovenfor Hyenfjorden, 12 km vest for Sandane og 15 km sør for Nordfjordeid.

Osmundneset. Foto: NGU
Osmundneset. Foto: NGU

En kollaps av hele fjellpartiet i form av et stort fjellskred med et volum på 72 millioner m³ ansees som lite realistisk og er ikke definert som eget scenario. Området er delt inn i 3 scenarioer (scenario A: 3,0 millioner m³; scenario B: 3,5 millioner m³; og scenario C: 840 000 m³).

Scenario A har en bevegelshastighet på 0,2-0,3 cm/år, mens scenario B og C beveger seg ca. 0,4 cm/år. Faregraden er vurdert til lav for scenarioene A og B og til middels for scenario C. En kollaps av scenario A, B eller C vil ha utløp ned til fjorden og danne flodbølger med konsekvenser for bebygde områder.

Årlig sannsynlighet for et stort fjellskred fra scenario A og B er vurdert til å være klart lavere enn 1/5000, mens scenario C ligger nær grensen for en sannsynlighet mellom 1/5000 og 1/1000.

Konsekvenser for arealbruk

Med dagens kunnskap er det ingen faresoner med byggerestriksjoner i forbindelse med Osmundneset.

Oppfølging/tiltak:

Siden scenario C ligger nært opp til en årlig sannsynlighet på 1/5000 og konsekvensene er store vil periodiske bevegelsesmålinger bli videreført. De periodiske målinger baserer seg til dels på bakkebaserte radarmålinger (GB-InSar), som også vil gi mer informasjon om de ulike scenarioer. Det vil bli utplassert hjørnereflektorer i de ulike scenarioer der bevegelsen vil bli overvåket gjennom et nasjonalt program for satellittbaserte radarmålinger (SB-InSAR). De vestlige bevegelsene i Osmundneset fanges tydelig opp på satellittbasert InSAR, slik at overvåkingen etter hvert vil bli basert på dette. Den periodiske overvåking vil i første omgang inkludere alle kartlagte scenarioer.

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Faresoner Osmundneset. Kart: NVE
Faresoner Osmundneset. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Osmundneset. Foto: NGU
Osmundneset. Foto: NGU