Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 18.01.2019

Gámanjunni 3

Gámanjunni 3 er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Manndalen i Kåfjord kommune, Troms. Det ustabile fjellpartiet ligger på 1100 meters høyde og er tydelig avgrenset. Det består av en større blokk som viser en tidligere forflytning på omtrent 150 m og faller ut mot dalen.

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU
Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Flere deformasjonsmålinger er utført ved Gámanjunni 3 før det ble klassifisert som et høyrisikoobjekt i oktober 2016.

Både bakkebaserte og satellittbaserte radarmålinger, samt GPS-målinger, viser en entydig avgrensing av område i bevegelse, men bevegelseshastigheten varierer mye i de ulike deler. De største bevegelsene i fast fjell er målt på toppen av det ustabile fjellpartiet og viser en bevegelse på inntil 6 cm/år. Bevegelsene avtar gradvis nedover mot den nedre fronten av det ustabile området (~2 cm/år).

Gámanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Dette er basert på de geologiske strukturene og de store bevegelsene i det ustabile fjellpartiet.

Et fjellskred fra Gámanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva, og sannsynlighet for dambrudd er så lav at det ikke fører til noen arealplanrestriksjoner.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år, det vil si at sannsynligheten er mer enn 1% for at det kan gå et skred hvert år.

Faresonene for utløp, basert på en detaljert modellering fra NGU, er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Det er utarbeidet en egen geologisk rapport som beskriver Gámanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016).

GNSS-mottaker og helipad

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

GNSS-mottaker

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Tåa av Gámanjunni 3

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Konsekvenser for arealbruk

NVE har tett dialog med Kåfjord kommune om oppfølgingen av Gámanjunni 3 angående restriksjoner på arealbruk og sikkerhetskrav som stilles.

Tiltak/oppfølging

NVE har etablert sanntidsovervåking og varsling av Gámanjunni 3. Dette på bakgrunn av den høye sannsynligheten sammen med konsekvensene knyttet direkte til skredets utløpsområde og sekundærvirkninger i form av oppdemning, dambrudd og nedstrøms flom. 

Sanntidsovervåkingen består av 9 GPS-mottakere, flere webkamera, værstasjon og landingsplasser i felt for helikopter. En bakkebasert radar (GB-InSAR) måler kontinuerlig bevegelse i det ustabile området fra dalen. Det vil også bli etablert flere strekkstag og laser som måler avstand på utvalgte sprekker.

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE
Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE