Gámanjunni 3 er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Manndalen i Kåfjord kommune, Troms. Det ustabile fjellpartiet ligger på 1100 meters høyde og er tydelig avgrenset. Det består av en større blokk som viser en tidligere forflytning på omtrent 150 m og faller ut mot dalen.

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Trykk for større versjon

Flere deformasjonsmålinger er utført ved Gámanjunni 3 før det ble klassifisert som et høyrisikoobjekt i oktober 2016.

Både bakkebaserte og satellittbaserte radarmålinger, samt GPS-målinger, viser en entydig avgrensing av område i bevegelse, men bevegelseshastigheten varierer mye i de ulike deler. De største bevegelsene i fast fjell er målt på toppen av det ustabile fjellpartiet og viser en bevegelse på inntil 6 cm/år. Bevegelsene avtar gradvis nedover mot den nedre fronten av det ustabile området (~2 cm/år).

Gámanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Dette er basert på de geologiske strukturene og de store bevegelsene i det ustabile fjellpartiet.

Et fjellskred fra Gámanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva, og sannsynlighet for dambrudd er så lav at det ikke fører til noen arealplanrestriksjoner.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år, det vil si at sannsynligheten er mer enn 1% for at det kan gå et skred hvert år.

Faresonene for utløp, basert på en detaljert modellering fra NGU, er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Det er utarbeidet en egen geologisk rapport som beskriver Gámanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016).

GNSS-mottaker og helipad

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Trykk for større versjon

GNSS-mottaker

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Trykk for større versjon

Tåa av Gámanjunni 3

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Trykk for større versjon

Konsekvenser for arealbruk

NVE har tett dialog med Kåfjord kommune om oppfølgingen av Gámanjunni 3 angående restriksjoner på arealbruk og sikkerhetskrav som stilles.

Tiltak/oppfølging

NVE har etablert sanntidsovervåking og varsling av Gámanjunni 3. Dette på bakgrunn av den høye sannsynligheten sammen med konsekvensene knyttet direkte til skredets utløpsområde og sekundærvirkninger i form av oppdemning, dambrudd og nedstrøms flom. 

Sanntidsovervåkingen består av 9 GPS-mottakere, flere webkamera, værstasjon og landingsplasser i felt for helikopter. En bakkebasert radar (GB-InSAR) måler kontinuerlig bevegelse i det ustabile området fra dalen. Det vil også bli etablert flere strekkstag og laser som måler avstand på utvalgte sprekker.

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Kart over fjellparti i Nord-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Gámanjunni 3 i Troms

GÁMANJUNNI 3: Et skred inntil 26 millioner m³ kan krysse Manndalselva og demme opp elva som mulige sekundærvirkninger.

Faktaark - Gámanjunni 3 Ukesrapporter for overvåkede objekt

Facebook iconFølg fjellskredovervåkingen på Facebook

4-phase model simulations Gámanjunni, juli 2018, University of Fribourg Dambruddsanalyse - skredgenerert dam i Manndalselva, januar 2018, NVE Hybrid seismisk kartlegging, november 2016, GeoExpert ag Resistivitetsmåling (ERT), november 2016, The Geological Survey of Austria Geologisk modell, fare- og risikoklassifisering, september 2016, NGU Øvrige rapporter og informasjon om objektet. Kilde: NGU Faresoner Gámanjunni 3. Kart: NVE

Faresoner Gámanjunni 3. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred