Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 19.08.2016 , sist oppdatert 09.11.2018

Joasetbergi

Joasetbergi er ein del av det ustabile fjellpartiet Stampa i Sogn og Fjordane. Det ligg 800 m oppe i fjellsida aust for Flåm, innerst i Aurlandsfjorden; 125 km aust for Bergen.

Stampa. Foto: NGU
Stampa. Foto: NGU

Stampa er eit av dei største ustabile fjellpartia i Noreg med et volum på over 300 millionar m³. Øvre del er avgrensa av svære sprekker i fjellet. Det er ikkje realistisk at heile fjellpartiet skal kollapse og utvikle eitt stort skred, men det er identifisert sju delscenario som kan utvikle skred. Av desse er Joastbergi (scenario 3a) klassifisert med høg risiko (NGU).

Joasetbergi er ei frittståande fjellblokk på 280 000 m³ som ligg 750–835 moh. Denne blokka har glidd 10–20 meter ut frå brattkanten av Stampa. Målingar dei siste åra (bakkebasert radar og GPS) viser årlege rørsler i underkant av éin cm. Denne blokka kan akselerere og utvikle eit skred som vil rekkje ned til og ut i Aurlandsfjorden.  Undervegs vil det ta med seg ytterlegare 220 000 m³ masse, slik at ein forventar at skredet vil ha eit volum rundt 400 000 m³ når det går ut i fjorden der det vil lage flodbølgjer.

Flodbølgjene vil ramme den indre delen av Aurlandsfjorden. Simuleringar viser at bølgjene vil rekkje 2–4 høgdemeter opp på land mot Flåm og inntil 2,5 meter mot Aurlandsvangen (NGI). I turistsesongen kan det opphalde seg over tusen menneske i faresona, men langt færre i vinterhalvåret. Årleg sannsynlegheit for skred frå Joasetebergi er estimert til noko over 1/1000.  Det vil seie at at den tilhøyrande faresona for skredet og flodbølgjene ikkje oppfyller kravet til sikketheitsklassene S2 og S3 i TEK10, §-7-3. Når ein har beredskap og overvaking som sikrar persontryggleiken, kan ein fråvike dette kravet for faresoner knytt til flodbølgjer (TEK10, § 7-4).

Joasetbergi

Foto: Lars Harald Blikra/NVE

Joasetbergi

Foto: Lars Harald Blikra/NVE

Joasetbergi

Foto: Lene Kristensen/NVE

Konsekvenser for arealbruk

Det er behov for en oppfølging gjennom analyser av utløpsrekkevidder og flodbølger for å få et bedre grunnlag for å fastlegge faresoner.

Siden det i utløpsområdet for skred og i oppskyllingsområdene for flodbølger fra scenario 3A (Joasetbergi) vil være restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S2, vil NVE snarlig gå i gang med arbeidet for å kartlegge faresonene mer detaljert.

NVE vil i dialog med Aurland kommune diskutere og avklare hvordan dette håndteres innen faresonene for flodbølger er fastsatt.

Oppfølging/tiltak:

Sommaren og høst 2017 etablerer NVE kontinuerleg overvaking av Joasetbergi, basert på sanntids måledata.  Fleire målesystem vil inngå i overvakinga:


•    bakkebasert radar (InSAR) som måler avstander (og rørsler) direkte mot terrenget
•    totalstasjon (laser) som måler 3D-posisjonar til fleire prismer på Joasetebergi
•    strekkstag mellom fjellsida og den lause blokka
•    satelittbaserte radarmålingar (InSAR) mot reflektorar plassert i fjellet.  Desse målingane vil også inkludere større skredscenario for Stampa
•    klimastasjon som måler viktige faktorar som regn og snøsmelting

 
Denne overvakinga vil utgjere kjernen i ein 24/7-beredskap i regi av kommunen, politiet, fylkesmannen, NVE, m.fl.

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE
Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Om Joasetbergi i Sogn og Fjordane

JOASETBERGI: Et skred inntil 400 000 m³ vil kunne nå fjorden og skape flodbølger med relativt store konsekvenser.

Faresoner Joasetbergi, Stampa Kart: NVE
Faresoner Joasetbergi, Stampa Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Lidarskanning på Stampa. Foto: NGU
Lidarskanning på Stampa. Foto: NGU