Mannen er et ustabilt fjellparti som ligger på vestsida av Romsdalen i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Mannen er ein del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.

Mannen. Foto: Tore Bergeng/NVE

Mannen. Foto: Tore Bergeng/NVE

Børa-Mannen-komplekset blei ein del av kartleggingsprogrammet til NGU på slutten av 1990-tallet. Periodiske målingar med GPS mellom 2006 og 2008 viste at det var mest bevegelsar i det ustabile fjellpartiet Mannen, og eit permanent overvakingssystem blei etablert. Dette består i dag av GPS-antenner, laserar, strekkstag, tiltmeter, instrumenterte borehol, geofonar og ein bakkebasert InSAR-radar. I tillegg er der ein vêrstasjon og kamera.

Bevegelsar kan målast mellom 600 og 1200 moh. Øvre del beveger seg med ein hastigheit på omlag 2 cm/år. Det er ein brå overgang til delane under som har hastigheit ca. 5 mm/år. I 2014 blei det påvist eit svært aktivt, lokalt parti av Veslemannen, med årlege bevegelsar i overkant av éin meter. Ei geologisk evaluering av hendinga i 2014 er tilgjengeleg i NVE sin rapportserie.

Eit skred fra Mannen vil råke noko busetnad, E-136 og Raumabanen. I tillegg vil opp- og nedstraumsflom i tilfelle dambrot kunne påverke 1650 innbyggarar i Romsdalen. I NGU si risikoklassifisering har Mannen høg faregrad og middels konsekvens. 

Det årlig nominelle sannsynet for et stort fjellskred frå Mannen er vurdert til å være mellom 1/100 og 1/1000. Faresonene for utløpsområdet er basert på en detaljert modellering frå NGU, og ligg på NVE si database over fareområder for fjellskred.

Det eksisterande overvakingssystemet er rekna som tilstrekkeleg for å sikre mot tap av menneskeliv.

Mannen i fugleperspektiv

Foto: Einar Anda/NVE

Trykk for større versjon

Utsikt fra Mannen

Foto: Tore Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Oversikt Mannen

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Trykk for større versjon

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Kart over fjellparti i Sør-Norge med døgnkontinuerlig overvåking. KART: NVE

Trykk for større versjon

Om Mannen i Møre og Romsdal

MANNEN: Et skred inntil 20 millionar m³ kan krysse Romsdalen og kan føre til oppdemning av elva Rauma. Om demninga brister kan det blir nedstraums flom.

Talet på menneske i faresonen varierer med årstida, frå relativt få til et par hundre.

Facebook icon Følg fjellskredovervåkingen på Facebook

Vekesrapporter for overvaka objekt Dagsrapporter fra Veslemannen Geologisk evaluering av Veslemannen, Mai 2015, NVE Dambruddsberegning som følge av fjellskred fra Mannen, September 2011, NGU Øvrige rapporter og informasjon om objektet. Kilde: NGU Faresoner Mannen. Kart: NVE

Faresoner Mannen. Kart: NVE

Trykk for større versjon

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU

Trykk for større versjon

Måleutstyr på Mannen. Foto: Tore Bergeng/NVE

Måleutstyr på Mannen. Foto: Tore Bergeng/NVE

Trykk for større versjon

Decorative map

Map location pin Kart

Ustabile fjellparti og faresoner

Fjellskred