Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 25.02.2015 , sist oppdatert 12.04.2019

Kartlegging

Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. Å ha kunnskap om fareområder, og ta hensyn til dette ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flomskader og skredulykker.

Finn faresonekart for din kommune

Plan for skredfarekartlegging legger rammene for skredkartlegging i årene framover, og være et grunnlag for prioriteringene med hensyn på farekartlegging for ulike typer skred. Det er også utarbeidet delrapporter for skredfare i bratt terreng:

Delrapport jordskred og flomskred

Delrapport steinsprang, steinskred og fjellskred

Delrapport snøskred og sørpeskred

 

Den statlige flomsonekartleggingen (Flomsonekartplan - Prioriterte strekninger for kartlegging i flomsonekartprosjektet), som ble igangsatt i 1998 omfatter utvalgte vassdragstrekninger med stort skadepotensiale. Prioriteringslistene ble oppdatert i 2009. Det er igangsatt arbeid med en ny Plan for flomfarekartlegging som skal legge rammene for fremtidig flomfarekartlegging.

Nye nettsider for kartlegging (under utvikling og ikke til bruk)