Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 21.01.2020

Aktsemdkart

Aktsomhetskart viser områder som basert på en GIS-analyse kan vere skredutsatte. Ved bygging innenfor områda dekka av aktsomhetskarta skal reel skredfare utredes i henhold til krava i byggteknisk forskrift

Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare

Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for steinsprang. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder med potensiell fare for jord- og flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare. Metode for utvikling av aksomhetskart for jord- og flomskred finner du her.

Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. I tillegg til modellering av utløpsområder er det gjort en enkel feltbefaring av bebygde områder i kartleggingen. NGI-karta dekker i motsetning til dei andre aktsomhetskarta ikkje heile landet.