Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 06.02.2012 , sist oppdatert 05.04.2019

Aktsomhetskart for snø- og steinskred (NGI)

Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. I tillegg til modellering av utløpsområder er det gjort en enkel feltbefaring av bebygde områder i kartleggingen.

Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI er tilgjengelig på NVE Aktsomhetskart for snøskred og steinsprang.
Temakartet er tilgjengelig som WMS- og WFS-tjeneste, og kan lastes ned fra Geonorge eller Kartkatalog fra NVE.

Om kartet
Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI på statlig oppdrag gjennom flere tiår viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Dette vil si at sonene er definert etter skredtypen med lengst utløp (rekkevidde) uavhengig om dette er snøskred eller steinskred.

Aktsomhetsområdene er identifisert ved å bruke helningskart for å finne terreng der snø- og steinskred kan utløses. Utløpsområdene er beregnet ved bruk av en empirisk basert modell utviklet av NGI. Dette arbeidet er gjort manuelt. Deretter er de aktuelle områdene befart og vurdert av skredfaglige personer, før utløpsområdene er tegnet inn.

Kartserien dekker deler av landet. Bare områder som kan nås fra vei er befart, derfor er det på hvert kartblad store områder som ikke er vurdert. Kun utløpsområder er presentert på kartet.

Aktsomhetsområdene omfatter ikke områder som kan være utsatt for sørpeskred.

Bruksområde
Kartet er først og fremst ment for økt kunnskap for områder der det bør utvises aktsomhet. Videre er kartet et hjelpemiddel i arealplanlegging.

For de arealer som dekkes av aktsomhetskart snø- og steinskred kan disse brukes i stedet for det nasjonalt dekkende aktsomhetskartet for snøskred og aktsomhetskartet for steinsprang.

Områdene sier ingenting om sannsynlighet for snøskred eller steinsprang. Der det finnes mer detaljerte, kartlagte fareområder bør disse nyttes i stedet ved vurdering av skredfare. Skredfare knyttet til sørpeskred må vurderes særskilt.

Kartene er utarbeidet av Norges geotekniske institutt (NGI) på oppdrag fra staten. Dataene er samlet ved hjelp av manuell kartanalyse og befaringer av skredkyndige. Beregning av skredutløp er basert på NGIs empiriske α/β-modell (Lied, K. og Bakkehøi. S. 1980: Empirical calculations of snow-avalanche run-out distance based on topographic parameters. J. of Glaciology, Vol. 26 No. 94).