Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 24.06.2010 , sist oppdatert 05.04.2019

Aktsomhetskart for snøskred

Aktsomhetskartet viser potensielle løsne- og utløpsområder for snøskred. Kartet er først og fremst et hjelpemiddel for videre vurdering av skredfare.

Aktsomhetskart for snøskred er utarbeidet av NGU i 2010. Kartet er tilgjengelig i NVE Aktsomhetskart for snøskred.
Temakartet er tilgjengelig som WMS- og WFS-tjeneste, og kan lastes ned fra Geonorge eller Kartkatalog fra NVE.

Om kartet
Det landsdekkende kartet viser områder der en må utvise aktsomhet for snøskred. Kartet viser potensielle løsne- og utløpsområder, men sier ikke noe om sannsynligheten for snøskred.

Kartet er utarbeidet ved bruk av en høydemodell der det ut fra gitte helninger på fjellsiden defineres løsneområder. For hvert løsneområde beregnes utløpsområdet automatisk med  empirisk alta-beta metode. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeiding av kartet, og effekten av lokale faktorer som f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l. er derfor ikke vurdert.

Landsdekkende høydemodell fra Statens kartverk med oppløsning på 25x25 meter er benyttet. Dette tilsvarer nøyaktighet tilsvarende målestokk 1:50 000. På grunn av oppløsningen i terrengmodellen, viser aktsomhetskartet ikke løsneområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter. I enkelte tilfeller kan også mindre lokale skråninger med høydeforskjell på mellom 20 til 50 meter falle utenfor kartleggingen.

Bruksområde
Kartet er først og fremst ment for økt kunnskap for områder der det bør utvises aktsomhet. Videre er kartet et hjelpemiddel i arealplanlegging.

For deler av landet finnes det eldre stein- og snøskredkartet fra NGI, utarbeidet over flere tiår. Dette er i tillegg til modellering basert på enkle befaringer av skredfaglige personer i områder med bebyggelse, der lokale terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold er vurderte.

For områder dekket av NGIs kart kan disse benyttes isteden for det landsdekkende kartet.

Der det fins mer detaljerte faresonekart, erstatter disse aktsomhetskartet for kartlagte områder.

Kartet skal ikke erstatte egen vurdering av terreng- og snøforhold ved friluftsliv.

Fakta

På grunn av oppløsningen i terrengmodellen, viser aktsomhetskartene ikke bratte skråninger med mindre høydeforskjell enn 20 meter.

Eventuelt bruk av kartene i friluftslivet kan derfor ikke erstatte egen vurdering av terreng- og snøforholdene.