Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det fins førebels ikkje kvikkleiresonekart for din kommune

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Statleg faresonekartlegging for Gol og Hemsedal kommuner (236 MB)

Flaumsonekart

Flaumsonekart viser flaumfare med gjentaksintervalla gitt i Byggteknisk forskrift og er tilpassa bruk på reguleringsplannivå og byggesak

Flaumsonekart for Gol - Rapport

10-årsflom for Gol

100-årsflom for Gol

200-årsflom for Gol

500-årsflom for Gol

10-årsflom for Gol-sør

100-årsflom for Gol-sør

200-årsflom for Gol-sør

500-årsflom for Gol-sør

10-årsflom for Herad

100-årsflom for Herad

200-årsflom for Herad

500-årsflom for Herad

Flomberegning for Hallingdalselva

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng