Faresonekart

Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar.

Kvikkleiresoner i din kommune

Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Sonene er klassifisert med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko.

Det er utført kvikkleirekartlegging i din kommune.

Faresoner skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng omhandlar skredtypar som steinsprang, jordskred, flaumskred, sørpeskred og snøskred.

Det fins førebels ikkje faresoner for skred i bratt terreng for din kommune

Flaumsonekart

Flomsonekart viser flomfare for ulike gjentaksintervall. Les mer om flomsonekartene her.

Flomsonekart - Delprosjekt Drammenselva (2017). Erstatter tidligere flomsonekart, Delprosjekt Drammen fra 2005.

Flomberegning for Drammenselva (2001). Det ble gjort en ny vurdering av flomberegningen både i 2009 og 2013, i tillegg til en komplettering i 2011.

Flomsoneprosjekt Drammen - Rapport

Flomdybder for Øvre Eiker - 20-årsflom

10-årsflom for Hokksund

50-årsflom for Hokksund

200-årsflom for Hokksund

500-årsflom for Hokksund

Flomberegning for Drammenselva

Aktsemdkart - for områder uten faresonekart

Om det ikkje fins faresonekart for alle skredtypar for din kommune kan ein bruke aktsemdkart til å avgrense omsynsoner i arealplanen.

Aktsemdkart for skred i bratt terreng