Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 14.09.2015 , sist oppdatert 21.01.2020

Flaum

Flaumsonekart er faresonekart for flaum. Dei vise kva område som blir overfløymd ved flaumer med ulik gjentaksintervall. Oversikt over kartlagde vassdragsstrekningar finn ein i NVE Atlas og i faresonekartoversikten for dei enkelte kommunane.

Kartlegging av flomsoner Grunnlaget for flaumsonekarta er ei statistisk analyse av historiske flaumar, elva si topografi og hydraulisk modellering som bereknar vasstandar ved ulike flaumstorleikar. Ut frå dei berekna vasstandane, finn ein vassdekt areal ved bruk av ein digital terrengmodell i GIS. Det er primært overfløymd areal som følgje av naturleg høg vassføring som kartleggast. For vassdrag med utløp i sjø, blir overfløyming som følgje av stormflo inkludert i flaumsonekarta. Vasstanden i flaumsona er enten presentert i tverrprofila eller som vasstandskota. Mellom tverrprofila eller kota bli vasstanden rekna for å variere lineært og kan finnast ved interpolasjon.

Klimatilpassing I faumsonekart som er utarbeidd etter 2012, finnast òg ein flaumsone for 200-årsflaumen i år 2100. Dette gjeld kun i vassdrag der klimaframskrivingar gir ein forventa auke i vassføringa på meir enn 20 % dei neste 20-100 år. Oversikt over flaumsonekart som ein anbefale å auke vassføringa pga. klimaendringar er vist i Vedlegg B. For vassdrag med utløp i sjø, tek ein omsyn til havnivåstigning i år 2100.

Flaumsonekart er vist i karttjenesten NVE Atlas og i kartkatalogen. Flaumsoner og tverrprofil blir produsert på digital form og kan lastast ned frå vår nedlastingsløysing eller som WMS-format. I tillegg blir det utarbeidd ein flaumsonekartrapport og ein flaumberekningsrapport for kvart kartprosjekt. Desse finns i faresonekartoversikten for den enkelte kommune.