Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 27.11.2015 , sist oppdatert 28.11.2018

Tilskudd og bistand - søknadsprosess og saksbehandling

Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke om bistand eller tilskudd til sikring og miljøtiltak. Bistand kan enten gis i form av et økonomisk tilskudd der kommunen selv tar på seg oppgavene med utredning, planlegging og gjennomføring, eller som bistand der NVE tar på seg dette arbeidet på vegne av kommunen. Dersom grunneiere eller andre ønsker bistand må søknad sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE. 

Søknad om bistand til planlegging og gjennomføring av tiltak 

Når NVE tar på seg ansvaret for planlegging og gjennomføring av tiltak står NVE for nødvendige utredninger, planlegging, høring og annen saksbehandling frem mot plan som er klar for gjennomføring. Før bygging kan starte, må kommunen garantere for distriktsandelen og påta seg rollen som formell tiltakshaver ved et standard kommunevedtak. Tiltaket må ha dekning innenfor tildelte midler på statsbudsjettet. I byggefasen vil NVE stå for gjennomføring ved bruk av egen anleggsenhet eller ekstern entreprenør. NVE vil også stå for nødvendig byggeledelse og kontraktsoppfølging. Vanligvis vil det ta noe tid fra planen er godkjent til bygging kan starte. Tidspunkt for gjennomføring vil være avhengig av årlige bevilginger til sikringstiltak over statsbudsjettet. Distriktsandelen blir krevd innbetalt underveis, etter medgåtte utgifter.

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for ordningen. Søknader sendes NVEs regionkontor.

Søknaden må spesifisere hva det søkes om bistand til, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak, vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak eller om det gjelder utredning av fare.

Søknader som gjelder planlegging og gjennomføring av sikringstiltak må gi følgende opplysninger:

 • Type fare som sikringen vil beskytte mot (snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flomskred, flom, erosjon eller annet).
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Det er også ønskelig med bilder fra området.
 • For sikringstiltak mot skred: Rapport som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • For sikring mot flom og erosjon: Beskrivelse av flomfaren (oppgitt i gjentaksintervall) og/eller erosjonsfaren, herunder typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold, f.eks. fare for at elva/bekken tar seg nytt løp.
 • Terrenginngrep som kan ha medvirket til flom-, erosjon eller skredfaren.
 • Antall berørte boliger, andre bygninger og anlegg som er utsatt for fare.
 • Type tiltak som er aktuelt, skisser og kart som viser aktuell plassering.
 • Antatte kostnader ved planlegging og gjennomføring av tiltaket.
 • Planstatus for området, herunder opplysninger om ev. planlagt ny bebyggelse.
 • Opplysninger om hvordan naturmangfoldet og kulturmiljøet ev. vil bli berørt ved et eventuelt tiltak.
 • Saksbehandling som har vært gjennomført.
 • Tiltaket skal vurderes og prioriteres av kommunen med tanke på kommunens ROS-analyse og kommunens totale behov for sikring mot flom og skred.
 • Faregrad etter sikring for området.

Søknader som gjelder utredning av fare må gi følgende opplysninger:

 • Opplysninger som gir grunn til å anta at det er stor flom- eller skredfare i området, f.eks. tidligere hendelser, gjennomført kartlegging og andre undersøkelser som har avdekket flom- eller skredfare, observasjoner av sprekker som utvikler seg, steinblokker som er i ferd med å gli ut, pågående erosjon i vassdrag eller lignende.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Det er også ønskelig med bilder fra området.
 • Antall boliger og andre bygninger og anlegg som antas å være utsatt for fare og som tiltaket vil sikre.
 • Terrenginngrep som kan ha medvirket til faren.
 • Tidligere utredninger om fare dersom slike finnes.
 • Ev. planlagt ny bebyggelse i det aktuelle området.

Ansvar for tilsyn med og vedlikehold av sikringstiltak

Kommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med ferdige sikringstiltak. NVE kan gi bistand til vedlikeholdsarbeider etter de samme reglene som for bistand til nye tiltak.

Søknad om tilskudd

For søknader om tilskudd gjelder Regelverk om tilskudd (Kap 1820. post 60 og Kap 1820. post 72). Alle søknader skal sendes via kommunen. Når NVEs bistand gis som tilskudd over post 60, er det kommunen som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet, herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring. Når tilskuddet gis over post 72 vil det være privat søker som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet, herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring. Tilskuddet gis som et tilsagn, og tilskuddet utbetales normalt når prosjektet er ferdig og regnskap foreligger. For større prosjekter kan deler av tilskuddet også utbetales underveis, på grunnlag av regnskap for medgåtte kostnader. En del av tilskuddet kan også utbetales når anlegget starter. Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt.

Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven og andre lovverk, og for informasjon til og oppfølging av berørte parter. Kommunen må også ordne rettigheter til å anlegge sikringstiltak på de aktuelle eiendommer.
 

Søknadsfristen er den 1. juli hvert år, og søknader om tilskudd sendes via søknadskjemaet.

 

Regelverk for tilskudd