Energi
Vann og vassdrag
Naturfare
Kart
Konsesjon
Om NVE
Sandkasse
Publisert 03.02.2017

Innhold i tilskuddssøknaden

For at NVE skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse.

Før søknaden sendes inn må du ha følgende informasjon klar:

Søknader som gjelder tilskudd til nye sikringstiltak:

 • Type fare som sikringstiltaket skal gi beskyttelse mot, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvilke type tiltak som er aktuelt, og hvordan dette er tenkt gjennomført, inkludert tidsplan for gjennomføring
 • Hvem eller hva som skal sikres, herunder boliger, bygninger, anlegg, institusjoner etc
 • Planstatus for området, eventuelt om det er planlagt ny bebyggelse
 • Opplysninger om mulig påvirkning på naturmangfold og/eller kulturmiljøet
 • Tiltaket sett i lys av kommunens ROS-analyse
 • Eventuelle terrenginngrep som kan ha medvirket til flom/erosjons- eller skredfaren
 • Relevant saksbehandling som har vært gjennomført
 • For sikringstiltak mot skred: rapport/dokumentasjon fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • For sikring mot flom og erosjon: rapport/dokumentasjon fra fagkyndige som beskriver flomfaren (med årlig sannsynlighet) , vurdering av erosjonsfare og skadepotensiale, herunder informasjon om typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold, f.eks. fare for at elva/bekken tar seg nytt løp.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Skisser eller kart som viser aktuell plassering av sikringstiltaket
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak 

 • Opplysninger om anlegget og dets tilstand, inkludert om NVE tidligere har vært involvert i forbindelse med bygging
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Begrunnelse for søknad om tilskudd
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til miljøtiltak 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Tilknytning til tiltaksplan etter vannforskriften
 • Beskrivelse av ønsket resultat, for eksempel positive virkninger på biotoper, fiskebestander eller vassdragstilknyttede kulturminner og kulturlandskap
 • Kart og bilder fra området
 • Rapporter eller uttalelser som utdyper søknaden
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til riving og flytting

 • Type fare, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvilke bygninger som skal rives, inkludert tidsplan for gjennomføring
 • Hvem er omfattet, herunder personer, boliger, bygninger, anlegg, etc.
 • Eventuelle terrenginngrep som kan ha medvirket til flom/erosjons- eller skredfaren
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000
 • Bilder fra området.
 • Faregrad i området for flom og/eller skred, inkludert rapport som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • Begrunnelse for at det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å sikre.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket.

Søknad om tilskudd til utredning/planlegging  

 • Opplysninger som gir grunn til å anta at det er stor flom- eller skredfare i området, f.eks. tidligere hendelser, gjennomført kartlegging og andre undersøkelser som har avdekket flom- eller skredfare, observasjoner av sprekker som utvikler seg, steinblokker som er i ferd med å gli ut, pågående erosjon i vassdrag eller lignende.
 • Antall boliger og andre bygninger og anlegg som antas å være utsatt for fare
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Terrenginngrep som kan ha medvirket til faren.
 • Eventuell planlagt ny bebyggelse i området.
 • Tidligere utredninger om fare dersom slike finnes.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til utvikling av regionale/kommunale forvaltningsplaner

 • Beskrivelse av forslag til plan
 • Utfyllende søknadstekst
 • Kartutsnitt av det aktuelle området
 • Vedlegg, rapporter, grunnlagsdokument og annet som er av relevans for søknaden.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt budsjett for tiltaket.

Søknad om tilskudd til andre typer risikoreduserende tiltak 

 • Type fare, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvem eller hva som blir omfattet av ordningen, herunder boliger, bygninger, anlegg, institusjoner etc
 • For tiltak mot skred: Rapport/dokumentasjon fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • For tiltak mot flom og erosjon: Rapport/dokumentasjon fra fagkyndige med vurdering av flomfare, og/eller erosjonsfaren (med anslått årlig sannsynlighet), herunder informasjon om typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold, f.eks. fare for at elva/bekken tar seg nytt løp.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Bilder fra området.
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.