Skrednett gir sammenstilling av skredrelaterte data og informasjon og er et vertøy til bruk i skredforebyggende arbeid.

I kartapplikasjonen finner du aktsomhetskart for steinsprang og for snøskred, forsvarets snøskredkart, faregradskart og risikokart for kvikkleireskred og nasjonal skredhendelsesdatabase. I en nedlasningsløsning kan du laste ned skreddata i digitalt format.  

I nasjonal skredhendelsesdatabase finner du mer enn 3000 registreringer av skredhendelser i Norge. I samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket er også skredhendelser langs vei og jernbane sammenstilt i denne skreddatabasen. NGU arbeider nå med å tilrettelegge for on-line registrering av skredhendelser.

Det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE som ansvarlig direktorat fra 1. januar 2009. NVE samarbeider tett med NGU om skredfarekartlegging i statlig regi.

Skreddata som presenteres pr i dag er fra NGU, NVE, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Forsvarets militærgeografiske tjeneste.  

Decorative map

Map location pin Kart

Sjekk skred- og andre naturfaretema

åpne NVE Atlas

Datatilgang og WMS-tjenester

Oversikt over NVEs WMS-tjenester

NVEs nedlastingsløsning for geodata

Kartkatalog fra NVE

Nyttige lenker

Faresonekart for din kommune

Velg Fylke
Velg kommune