søk

Definisjoner:

Døgnmiddelverdi - data med tidsoppløsning på ett døgn (midlet over et kalender døgn).

Findata er data med finere tidsoppløsning enn døgn.

Flomregime beskriver hvilke prosesser som forårsaker de store flommene i et gitt vassdrag. Dette er i all
hovedsak regn, snøsmelting eller en kombinasjonen av disse.

Gjentaksintervall/returperiode/årlige nominelle sannsynlighet er et mål for hvor mange år det i
gjennomsnitt er mellom hver gang en bestemt flomvannføring/hendelse overskrides.

Hypsografisk kurve viser hvor stor del av feltet som ligger mellom et gitt nivå og det laveste punkt i
feltet.

Intensitet – varighet – frekvens (IVF) kurver gir et estimat av dimensjonerende verdier for
korttidsnedbør for ulike varigheter og returperioder.

Knekkpunktverdier er verdier som ikke har et fastlagt tidsskritt, men hvor tidsskrittet er av varierende
lengde.

Konsentrasjonstiden til et felt er den tid det tar for vannet å bevege seg gjennom dreneringssystemet fra
de fjerneste delene av feltet til utløpet.

Kulminasjonsverdi/momentanflom den høyeste faktiske verdien av en flomhendelse, dvs. verdien der
flommen kulminerer.

Middelflom, QM, er gjennomsnittet av den største vannføringen hvert år eller hver sesong.

Nedbør- avløpsmodeller benytter et fastlagt nedbørsforløp og evt. snøsmelteforløp og omregner dette til
vannføring (flom) i et gitt felt.

PT er nedbør med gjentaksintervall T år.

Påregnelig maksimal flom (PMF) er det teoretisk største avløpet som er fysisk mulig for et gitt nedbørfelt til
en gitt tid på året.

q er spesifikk vannføring uttrykt i l/s·km2

Q er absolutt vannføring uttrykt i m3/s.


QT er flom med gjentaksintervall T år. Det betyr at det er sannsynlighet på 1/T for at flommen skal
inntreffe et hvilket som helst år.


Vannføringskurve er sammenhengen mellom observert vannstand og vannføring (Q).


Vekstkurven QT/QM er forholdet mellom middelflom og en flom med et vilkårlig gjentaksintervall T.

 

Feltparametere:

En feltparameter angir en målestørrelse av et element i et nedbørfelt. Sentrale feltparametere kan bestemmes
ut fra et godt kartgrunnlag, der særlig nedbørfeltets areal vil være en viktig parameter for alle metoder
innen flomberegninger. Feltparametere hentes/beregnes fra/i NVEs karttjeneste nevina.nve.no eller
bestilles fra en kartkonsulent. Spørsmål gjeldende NVEs karttjeneste kan rettes til NVEs seksjon for
geoinformasjon ved hydrologisk avdeling.

Relevante feltparametere er:

Feltareal (A) er nedbørfeltets areal i km2. Arealet kan måles ved hjelp av ulike kart/GIS-verktøy eller med
NVEs karttjeneste nevina.nve.no. Nedbørfeltet kan ha usikre feltgrenser der det er myr eller tjern som drenerer
til to vassdrag, der et elveløp deles i to eller for felt med større breer eller karstområder der vannskillet ikke
alltid følger overflatetopografien. Dersom man er usikker på kartes indikasjon av feltgrenser kan dette
kontrolleres ved feltbefaring. Særlig i flatt terreng kan det være vanskelig å fastlegge vannskillet kun basert på
kart eller flyfoto.

Middelvannføring, midlere spesifikt årsavløp, eller normalavløp, (qN) i l/s·km2, er definert som midlere
vannføring i en gitt referanseperiode (som regel 30 år), delt på feltarealet. Middelvannføringen bestemmes ut
fra observasjoner i feltet eller ut fra avrenningskart for gjeldende klimaperiode (i dag 1961-90). Avrenningskartet finnes digitalt som en del av NVEs karttjeneste på nevina.nve.no (Beldring m. fl. 2002). Eventuelt kan man benytte den lengste tilgjengelige dataserien man vurderer kan være representativ for feltet.

Midlere årsnedbør (PN) i mm er den gjennomsnittlig årlige nedbøren i gjeldene normalperiode (i dag 1961 –
1990). Denne bestemmes ut ifra målinger i felt eller fra kart med over gjennomsnittlig årsnedbør fra
Meteorologisk Institutt. Parameteren kan også hentes ut på nevina.nve.no.

Effektiv sjøprosent (ASE eller Seff) er definert som
100 • (Ai • ai ) / A2

Hvor ai: er innsjø i’s overflateareal
Ai: er det totale tilsigsarealet til samme innsjø
A: er hele nedbørfeltets areal
Alle arealer oppgis i samme enhet, f.eks. km2. Parameteren er utviklet for å beskrive effekten av
innsjøenes beliggenhet i feltet. Hver innsjø vektes ikke bare etter overflateareal, men også etter
tilsigsareal. Innsjøer langt nede i feltet vil ha større effekt på flomdempning enn innsjøer nær vannskillet.
Ved beregning av innsjøenes areal må det særlig vektlegges å oppnå korrekt areal på de store innsjøene
og innsjøene langt nede i vassdraget, fordi de vil ha større innvirkning på ASE-verdien sammenlignet små
sjøer og/eller sjøer langt oppe i feltet. Parameteren kan også beregnes på nevina.nve.no.

Snaufjellprosent (ASF) er areal av snaufjell i % av feltarealet. Prosenten bestemmes fra kart/GIS-verktøy.
Parameteren omfatter arealer over skoggrensa som på kartet ikke er definert som innsjø, myr, bre, skog,
jordbruk- eller tettstedsområde. Parameteren kan også beregnes på nevina.nve.no.

Feltlengde eller feltaksens lengde (FL) i km, defineres som en rett linje lagt fra feltets utløp/målested til
det fjerneste punktet på vannskillet. Den måles med samme kartgrunnlag som feltarealet. Parameteren kan
beregnes på nevina.nve.no.


Elvelengde (EL) i km, er hovedelvas lengde slik den er definert på kartet. Hovedelva ved et samløp er
definert som den av elvene som har størst tilsigsareal. Den måles med samme kartgrunnlag som
feltarealet. Parameteren kan beregnes på nevina.nve.no.


Elvegradient eller hovedelvas gradient (EG) oppgis i m/km, og er definert som h/ EL, der h er total
høydeforskjell langs hovedelvas lengde EL. Parameteren kan beregnes på nevina.nve.no.


Relieff-forhold (HL) oppgis i m/km, og er definert som H75-H25/FL, der H75-H25 er høydeforskjell i meter
mellom 25- og 75- % passasjen på feltets hypsografiske kurve og FL er feltlengden i km (Midttømme m.
fl., 2011).