Flomberegninger

Hva som er viktig å huske på når en skal utføre en flomberegning kan være avhengig av formålet med beregningen.

Velg alternativet som passer ditt formål for trinnvis veiledning. Husk at det kan være forskjellige beregningsforutsetninger som skal ligge til grunn avhengig av hva det utføres flomberegning for. Dersom du er usikker på hvilke beregningsforutsetninger som gjelder for ditt tilfelle kan du lese mer om beregningsforutsetninger ved å følge linken under

 

 

Beregningsforusetninger

Arbeidsgang for flomberegning

Ved flomberegninger må man vanligvis gjennom følgende trinn (etter NVE Veileder 04/2011 Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg):

 1. Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. F.eks. hvilket sted/steder skal det utføres flomberegninger for, hvilken størrelse/gjentaksintervall på flommen er ønsket, med mere.
 2. Bestem feltparametere (f. eks. med Nedbørfelt-Vannføring-INdeks-Analyse NEVINA).
 3. Velg ut aktuelle målestasjoner (NVE Atlas, hydrologiske data) og dataserier (Hydra II database).
 4. Kontroller datakvaliteten på tidsseriene som skal brukes.
 5. Vurder hvilke metoder som er egnet basert på bla. datagrunnlag, kvaliteten til datagrunnlaget, feltparametere og ønsket gjentaksintervall.
 6. Estimer flomverdier med formelverk.
 7. Utfør flomfrekvensanalyser (hvis det finnes aktuelle stasjoner/dataserier).
 8. Ved bruk av flommodulen i PQRUT (nedbør-avløpsmodell):
  • Bestem flommodellparametere.
  • Bestem hvilket tidsskritt og hvilken varighet som skal legges til grunn.
  • Skaffe til veie ekstremnedbør (og eventuelt grunnlag for beregning av snøsmelting) og konstruer nedbørforløp.
 9. Ved bruk av Rasjonale formel (nedbør-avløpsformel):
  • Bestem C-verdien.
  • Bestem konsentrasjonstiden.
  • Skaffe til veie ekstremnedbørverdier.
 10. Sammenlign og vurder beregnete flomstørrelser kritisk i forhold til resultater fra de ulike metodene som er brukt.
 11. Kontrollere om de beregnede flomstørrelsene er rimelige. Sammenlikne med resultater fra andre aktuelle beregninger i samme vassdrag og/eller i regionen, hvis det finnes slike.
 12. Velg endelige flomstørrelser ut fra en samlet faglig vurdering.
 13. Utfør en følsomhetsanalyse ved behov.
 14. Vurdere effekten av klimaendringer og legg til et eventuelt klimapåslag.

Siste nytt: 

16.06.2021: Etterlengtet lansering av PQRUT på nett

01.01.2021: NVEs veiledningstjeneste lanseres på nett

Flomberegninger - Arbeidsgang i kart NEVINA NVE Atlas NVE Seriekart