søk

Velkommen til trinnvis veiledning for flomberegning i uregulerte (naturlige) felt. Det er også utarbeidet en enkel trinnvis veiledning i kart

 

Trinn

Lenker

1. Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale

Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. F.eks. hvilket sted/steder skal det utføres flomberegninger for, hvilken størrelse/gjentaksintervall på flommen er ønsket, med mere.

2. Få oversikt over nedbørfeltet

Få oversikt over nedbørfeltet og bestem bla. feltparametere med NEVINA. Ta vare på shapefilen da denne kan lastes opp i NVE Seriekart.

3. Er det utført flomberegninger der fra før?

Er det utført flomberegninger i vassdraget tidligere? I kartløsningen Flomfarerapporter finner du oversikt over tidligere utførte flomberegninger for diverse formål.

4. Velg ut målestasjoner og dataserier

Velg ut aktuelle målestasjoner og dataserier gjennom kartapplikasjonen NVE Seriekart. Her kan du filtrere ut de målestasjoner som oppfyller brukerdefinerte kriterier. Perfekt for identifisering av representative stasjoner

5. Datakontroll

Datakontroll - det er alltid viktig å gjøre en kvalitetskontroll av alle data som inkluderes i en flomanalyse.

7. Nedbør-avløpsmodellering

Utfør nedbør-avløpsmodellering som anbefalt under "Nedbør-avløpsmodeller" (eksempelvis PQRUT, rasjonale formel, HBV, HEC-HMS, etc..)

8. Sammenlign resultater

Sammenlign resultatene mellom metodene, sammenlignbare stasjoner, eventuelle tidligere beregninger og diskuter.

Lenke til aktuell informasjon

9. Velg flomstørrelser

Velg endelige flomstørrelser ut fra en samlet faglig vurdering.

Eksempel på vurdering av flomstørrelser finner du her.

10. Følsomhetsanalyse

Utfør en følsomhetsanalyse som beskrevet etter anbefalinger i Veiledningsdokumentet til Seija som akkurat nå er erstattet med veiledning under Flomportalen.

Les mer om følsomhetsanalyser her.

11. Klimaendringer

Vurdere effekten av klimaendringer og legg til et eventuelt klimapåslag. Oversikt over de fylkesvise klimaprofilene finnes på Klimaservicesenteret

Oversikt over de fylkesvise klimaprofilene finnes på Klimaservicesenteret