søk

Da forskrift for dammer ble utgitt i 1981, inneholdt denne ”Regler og anbefalinger” for flere av kapitlene, deriblant kapittel 7 Beregning av flommer og flomvannstander. De første retningslinjene for flomberegninger ble utgitt av NVE i 1986; ”V-informasjon 1 – Beregning av dimensjonerende og påregnelig maksimal flom. Retningslinjer”. Redaktør for disse retningslinjene var Dan Lundquist.

Fagfeltet flomhydrologi har vært under kontinuerlig utvikling siden den gang, og da forskrift for dammer ble erstattet av ny forskrift i 2001, var det naturlig å gi ut reviderte retningslinjer for flomberegninger. Disse ble utgitt 01.01.2002 av NVE med Lars Evan Pettersson som redaktør og med bidrag fra bl.a. Glommens og Laagens Brukseierforening, EnFo (EnergiNorge) og NTNU. Innholdet i 2002-utgaven er i stor grad videreført, men noe nytt har også kommet til. Et utkast har vært ute på offentlig høring og relevante innspill fra høringen er også innarbeidet.

Et sentralt tema som har kommet i tillegg siden den forrige utgaven av disse retningslinjene, er nytt avsnitt om beregning av snøsmelting og et vedlegg med observerte forholdstall mellom momentan- og døgnmiddelflommer basert på analyser av årsflommer for en rekke målestasjoner. I tillegg har det kommet inn noen nye avsnitt om usikkerheter i flomberegninger og klimaendringer.

Retningslinjene gjelder for dammer i klasse 1 og høyere, men NVE anbefaler at flomberegninger for klasse 0-dammene også gjennomføres i tråd med innholdet i disse retningslinjene så langt det er relevant.