søk

Forutsetningene vedrørende reguleringssystemet er beskrevet i kapittel 3.2. Overføring inn i feltet skal normalt regnes for å være åpen, mens overføring ut av feltet regnes for å være lukket. Det er viktig å beregne overføringen riktig, se kapittel 4.5. Vannstanden ved flommens begynnelse skal være høyeste regulerte vannstand (HRV) eller normalvannstand i magasin dersom HRV ikke er definert, og dersom ikke annet er spesielt fastsatt. Ved manøvrerbare flomløp forutsettes det at de manøvreres slik at vannstanden ikke underskrider HRV i flommens startfase. Det kan, ut fra lukeinstruks, tappestrategi eller lignende, regnes med en gradvis åpning av flomløp, som medfører vannstandsstigning over HRV allerede før tilløpsflommen overskrider flomløpenes kapasitet.

Ruting gjennom ett magasin

Dersom magasinets flomdempende virkning er neglisjerbar, blir avløpsflommen lik tilløpsflommen. Dersom magasinets flomdempende virkning er av betydning, bestemmes avløpsflommen av tilløpsflommens størrelse og forløp, vannstanden i magasinet ved flommens begynnelse, magasinets areal og avløpsorganenes karakteristikk og manøvrering. Beregningen utføres ved ruting av

tilløpsflommen gjennom magasinet, og gir som resultat avløpsflommens kulminasjonsvannføring og kulminasjonsvannstanden i magasinet.

Magasinstørrelsen beskrives av magasinvolumet angitt for to eller flere vannstander, fortrinnsvis HRV og en eller flere høyere vannstander. Avløpsorganenes karakteristikk beskrives vanligvis av en av- løpskurve.

Tilløpsflommens forløp er oppgitt som vannføring for hvert tidsskritt. Ved rutingen beregnes magasinforandringen, resulterende vannstand og avløpsflommens størrelse for hvert tidsskritt.

Rutingen kan foretas ved hjelp av dataprogrammet PQRUT.

Ruting gjennom flere magasin

Hvis det er flere magasin i et vassdrag, er i prinsippet tilløpsflommen til et magasin lik tilløpsflommen fra lokalfeltet, tillagt avløpsflom fra oppstrøms magasin og eventuelle overføringer. Problemet ved sammensatte felt er å kombinere disse flommene på riktig måte, uten å forandre sannsynligheten på flommen, eller under- eller overestimere påregnelig maksimal flom. Dette problemet er særlig knyttet til bruken av arealreduksjonsfaktorene ved beregning av nedbør.

I felt med magasin av forskjellig størrelse og med forskjellig kritisk varighet vil det også være et problem å kombinere lokal tilløpsflom og avløpsflom fra oppstrøms magasin på en konsistent måte.

Flomberegning i felt med flere magasin er diskutert i kapittel 7.