søk

Data for reguleringssystemet er et eget kapittel under 2011-4. Vi må vel ha med noe av det i flomportalen også, men skal det være her eller under Datagrunnlag under Flomberegningsskolen?

Data for reguleringssystemet, inklusive dammer, flomløp og overføringer, innhentes fra den ansvarlige for vassdragsanlegget. Godkjent fagansvarlig skal påse at riktige data for reguleringssystemet benyttes. Opplysninger om feltarealer, magasinarealer, overføringskapasiteter og dammenes avledningskapasiteter må kontrolleres. Arealer kan være beregnet ut fra gamle kart, og overføringskapasiteter og dammenes avledningskapasiteter kan være beregnet ut fra forutsetninger som ikke gjelder lenger. For eksempel kan det ha vært benyttet opplysninger om prosjekterte tunneltverrsnitt eller overløpslengder som ikke stemmer med dagens forhold. Den ansvarlige for vassdragsanlegget skal sørge for at ajourførte opplysninger er tilgjengelige. Det kan være behov for befaring og/eller nye oppmålinger. Kompliserte overføringssystemer og flomløp skal kontrolleres og/eller beregnes av godkjent fagansvarlig i fagområde V og aktuell klasse.

Størrelsen av samtlige magasin som inngår i flomberegningen må bestemmes. Magasinene kan beskrives av to eller flere vannstander med tilhørende magasinvolum, gjerne basert på detaljerte dybdekart. Disse vannstandene skal dekke intervallet som flomvannstandene befinner seg i. Hvis ikke magasinkurve eller magasintabell foreligger, estimeres volumet ut fra sjøarealet ved høyeste regulerte vannstand (HRV).

Ved overføringer inn i feltet er det viktig å finne arealet til det overførte feltet og avklare hvordan overføringen finner sted. Ved overføring fra bekkeinntak er det vanligvis tilløpsflommen fra feltet som overføres, begrenset av overføringskapasiteten. Overføring fra innsjø/magasin kan foregå med full overføringskapasitet under hele flomforløpet, uavhengig av tilløpsflommens størrelse i det overførte feltet. Ved tak rennesystemer (dvs. flere inntak til samme overføringstunnel) kan det være kompliserte overføringsforhold på grunn av forskjellige trykknivåer i inntakene.

Metodikk for beregning av overføringskapasiteter finnes i faglitteratur for hydraulikk. I tilfeller hvor overføringskapasiteten er stor i forhold til størrelsen på lokalflommen, må kapasiteten beregnes ekstra nøye.

Flomavledningskapasiteter ved forskjellige vannstander over HRV må beregnes. Det må tas spesielt hensyn der flomløpet er sammensatt av flere deler med forskjellige terskelnivåer, lengder og overløpskoeffisienter, eller der det er flere flomløp rundt ett magasin og/eller manøvrerbare flomløp. Videre må det tas hensyn til at vannstanden ved store flommer kan renne over dammen eller deler av den, eller over terrenget. Det må tas hensyn til eventuelle sekundærdammer. Avløpskurven for et magasin etableres ved at kapasiteten for flomløp/flomløpsdeler, og eventuelt kapasiteten ved overtopping av dam/damdeler og over terreng beregnes hver for seg. Den totale avløpskapasiteten blir da summen av disse.

Alle aktuelle terskelhøyder bestemmes i meter over havet (moh.) eller i forhold til HRV.

Det skal tas hensyn til eventuelle kapasitetsbegrensninger i alle deler av flomløpet. Typiske problemer kan være falltap i elvestrekning/kanal mellom magasin og overløpsterskel, skjev innstrømning mot overløpsterskel, sidekontraksjon ved pilarer i overløpet, eventuelle hindringer som gangbru eller rekkverk over dammen og ugunstige avløpsforhold. Ugunstige avløpsforhold kan for eksempel skyldes lite fall nedstrøms overløpsterskel. Kapasiteten av flomløp med lukket avløp (sjakt/tunnel) skal      være bestemt av overløpsterskelen, jf. damsikkerhetsforskriften § 5-8, åttende ledd [1].

Det skal benyttes anerkjente metoder ved beregning av avløpskapasitet fra et magasin. Der det er uoversiktlige innstrømningsforhold eller andre forhold som gjør det vanskelig å beregne avløpskapasiteten, bør godkjent fagansvarlig, fagområde V, vurdere om det er behov for hydrauliske modellforsøk eller prøvetapping, for å fastsette flomløpets totale kapasitet. Metodikk for beregning av flomavledningskapasiteter er beskrevet i [14].

Beregninger av kapasiteter for flomløp og viktige overføringer skal dokumenteres i flomberegningsrapporten med henvisning til oppdaterte tegninger og kartgrunnlag.