søk

Vanlige brukte metoder for flomberegninger er:

 • Frekvensanalyser av vannføringsdata fra representative målestasjoner (alle feltstørrelser)
 • Regional flomfrekvensanalyse (for felt > 20 km2)
 • Nedbør-avløpsmodell (flommodell)
 • Den rasjonale formel (for små felt < 0,5 km2)

Der det er mulig bør man bruke flere metoder, men valg av metoder må også sees i sammenheng med tilgang på data og feltstørrelser. Bruk av den rasjonale formel basert på avrenningskoeffisienter og regnintensitet brukes primært for dimensjonering av avløpsledninger i urbane strøk, men kan også være et alternativ for enkelte dammer. Beskrivelse og videre henvisning til aktuell litteratur om bruk av den rasjonale formel er gitt i Vassdragshåndboka [20].

Ved flomberegninger må man vanligvis gjennom følgende trinn:

 

 • Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven, topografiske kart, oversikt over reguleringssystemet (kraftverk, magasin og overføringer), manøvreringsreglementer og annet relevant materiale.
 • Dele reguleringsområdet i eventuelle delfelt og trekke

 

 • Definere oppgaven, avklare hvilke steder det skal utføres beregninger for, og hvilke mellomberegninger som er nødvendige. I sammensatte vassdrag, særlig med mange magasin, kan det vurderes om det går an å gjøre forenklinger.
 • Avklare beregningsforutsetninger for reguleringssystemet i samsvar med damsikkerhetsforskriften, manøvreringsreglement og retningslinjer, hvilke stenge-

/tappeorganer og vannveier som skal medregnes i forskjellige situasjoner og om det skal regnes med tilstopping av flomløp eller funksjonssvikt av flomluker. Magasinvolumer og kapasiteter til overføringer, kraftverk og flomløp (avløpskurver) må kontrolleres eller beregnes, og om nødvendig skal dette gjøres av godkjent fagansvarlig i fagområde V (hydraulikk). Bestemme startvannstander i magasin ved flom.

 • Bestemme feltparametrer og velge ut aktuelle målestasjoner og Datakvaliteten bør kontrolleres. Gjennomføre flomfrekvensanalyser. Bestemme flommodellparametrer.
 • Beregne tilløpsflommers størrelse og forløp. Bestemme hvilket tidsskritt og hvilken flomvarighet som skal legges til Bruk flomdata fra det aktuelle vassdraget, og/eller fra nærliggende vassdrag. Bør også bruke regionale flomformler og flomfrekvenskurver i de fleste tilfeller. Skaffe til veie ekstrem nedbør og eventuelt grunnlag for beregning av snøsmelting. Simulere flomforløp med hjelp av flommodell (enkel flommodell, HBV-modell eller annen nedbør-avløpsmodell). Vurdere beregnede flomstørrelser kritisk mot hverandre.
 • Beregne avløpsflommer og flomvannstander, rute tilløpsflommer gjennom magasin. Der det er aktuelt skal flomberegninger også omfatte beregninger av flomvannstander og avløpsflommer som følge av tilstopping av flomløp og manøvreringssvikt av luker.
 • Kontrollere om de beregnede flomstørrelsene er Sammenlikne med observerte flommer/flomvannstander og resultater fra andre aktuelle beregninger i samme vassdrag, for eksempel flomberegninger for flomsonekartlegging.
 • Kommentere usikkerheten ved flomberegningen og klassifisere flomberegningen i samsvar med kapittel
 • Utføre en følsomhetsanalyse ved behov, for eksempel for dammer som er sårbare for overtopping eller andre dammer der endringer i beregnede flomvannstander får stor betydning for
 • Vurdere og kommentere effekten av klimaendringer på dimensjonerende flom med støtte i regionale
 • Dokumentere flomberegningen i en rapport med nødvendige opplysninger for NVEs kontroll og