søk

Her er det en trinnvis kort versjon av hvordan en flomberegning for uregulerte felt anbefales utført.

Trinnvis veiledning i kart finnes her finnes og regneeksempel for flomberegning i et naturlig felt finner du her

 

Trinn

Beskrivelse

Kart / verktøy

Annet

Fremskaffe nødvendig grunnlagsmateriale for å definere oppgaven. F.eks. hvilket sted/steder skal det utføres flomberegninger for, hvilken størrelse/gjentaksintervall på flommen er ønsket, med mere.

Her kan det komme flere aktuelle lenker hvis behov.

Litt mer om beregningsforutsettinger finner du her.

Få oversikt over nedbørfeltet. Bestem feltparametere med NEVINA. Ta vare på shapefilen da denne kan lastes opp i NVE Seriekart.

Hva trenger vi mer her?

Lenk til dokumentasjon?

Lenk til mer detaljert beskrivelse?

Lenk til trinnvis veiledning i kart?

I kartløsningen Flomfarerapporter finner du oversikt over tidligere utførte flomberegninger for diverse formål.

Annen viktig informasjon

Velg ut aktuelle målestasjoner og dataserier gjennom kartapplikasjonen NVE Seriekart. Her kan du filtrere ut de målestasjoner som oppfyller brukerdefinerte kriterier. Perfekt for identifisering av representative stasjoner.

Annet av interesse, f.eks info om abonnement av NVEs startsystem (Hydra II og Hysopp).

Andre dokument, f.eks rapporter over målestasjoner i Norge.

Datakontroll - det er alltid viktig å gjøre en kvalitetskontroll av alle data som inkluderes i en flomanalyse.

Her må det gis en kort beskrivelse av datakontroll og en mer utførlig beskrivelse finnes her.

Lenker til datakontroll verktøy?

Hydra II?

Liste over aktuell litteratur i emnet?

Annet?

Ved flomfrekvensanalyse (FFA) bestemmes flomfrekvensfordelingen av en eller flere flomserier. Ved
estimering av sannsynligheten for større flommer enn de som er observert tilpasses dataene til en statistisk
fordelingsfunksjon.

Her skal det komme en kort generell beskriving av hva en flomfrekvensanalyse er. Skriv videre noe om lokal vs regional flomfrekvensanalyse.

Les mer om FFA her.

Lenk til aktuelle(aktuelle) verktøy.

Hvordan skal lenkene systematiseres?

I hvilken kolonne skal de være?

Kan de være på flere plasser?

Skal det være noenlunde likt system mellom de ulike radene?

Lenk til Flomfrekvensanalyse siden under Flomberegningsskolen.

Lenk til Trinnvis veiledning i kart - FFA.

Lenk til aktuelle rapporter

Sammenlign resultatene mellom metodene, sammenlignbare stasjoner, eventuelle tidligere beregninger og diskuter.

Verktøy

Lenker

Velg endelige flomstørrelser ut fra en samlet faglig vurdering.

 

Verktøy

Lenker

Vurdere effekten av klimaendringer og legg til et eventuelt klimapåslag. Oversikt over de fylkesvise klimaprofilene finnes på Klimaservicesenteret

Verktøy

Lenker