søk

Det er mange forhold å ta hensyn til under hydrologisk- og hydraulisk simulering. På denne siden gis en opplisting av noen forhold som er spesielt aktuelle når en utfører flomberegninger og hydraulisk simulering.

 

Bifurkasjon og innsjøer med to utløp

Enkelte nedbørfelt kan ha spesielle forhold, for eksempel hvor elveløp splittes eller vann har to utløp. I slike felt må det anslås en fordeling av vannet i de ulike løpene. Dette kan variere med vannføring/vannstand, og må vurderes ved ulike vannstandsnivåer.

 

 

 

Flomsonekart

NVE har utarbeidet flomsonekart for mange av de mest skadeutsatte strekningene i Norge. Kartene, som viser oversvømt areal ved flommer med ulike gjentaksintervall, finnes gjennom NVEs Temakart. Slike kart kan direkte benyttes i vurderingen. På steder uten kart, må flomvannstander i nedstrøms elv vurderes opp mot sideelv/bekk.

 

 

Stormflo

Ved utløp i sjø, må stormflo tas hensyn til. Med stormflo menes vannstander høyere enn normal flo i sjø som følge av kraftig lavtrykk og sterk vind. I DSBs (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) rapport, Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging (DSB, 2011), gis det råd om hvordan kommuner og andre kan gå fram for å skaffe seg oversikt over farer, risikoer og sårbarhet for havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning.

Oversikt over ulike vannstandsnivåer, inkludert dagens stormflonivåer, kan hentes fra Kartverkets hjemmesider.

 

 

Andre hydrauliske hensyn
Ved vurdering av flomutsatte arealer ved en liten elv eller bekk, kan også andre påvirkninger (det er med andre ord ikke kun vannføringen i vassdraget som påvirker de flomutsatte områdene) ha stor betydning for flomvannstandene. Det kan derfor være nødvendig å vurdere andre kilder slik som for eksempel flo/fjære, hydrauliske forhold nedstrøms eller store vassdrag som ved stor vannføring påvirker sidevassdrag ved flom. I tillegg kan erosjon, sedimentering, gjengroing etc. i bekker og elver føre til endringer i avløpskapasiteten (endring av vannstander ved en gitt vannføring). Bruer med liten kapasitet eller kulverter som kan gå tette kan også medføre uforutsette tilstander. Alternative flomveier og oppstuvingseffekter fra nedstrøms hydrauliske forhold bør kartlegges.